iPhone - Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana

background image

Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana

Lai ātri atvērtu programmu Camera, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts, nospiediet sākuma pogu
vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pavelciet uz augšu.

Lai fotografētu: pārliecinieties, vai Camera/Video slēdzis atrodas stāvoklī , pēc tam
pavērsiet iPhone tālruni pret objektu un pieskarieties

. Fotografēt var arī, spiežot skaļuma

palielināšanas pogu.
Lai ierakstītu videoklipu: pārbīdiet Camera/Video slēdzi stāvoklī , pēc tam pieskarieties

,

lai sāktu vai beigtu ierakstu, vai nospiediet skaļuma palielināšanas pogu.

Uzņemot fotoattēlu vai sākot video ierakstu, iPhone atskaņo aizslēga skaņu. Varat kontrolēt
skaļumu, izmantojot skaļuma pogas vai zvanīšanas/klusuma slēdzi.

Piezīme. Dažās teritorijās zvana/klusuma slēdzis neizslēdz aizslēga skaņu.

Taisnstūris tiek īslaicīgi parādīts vietā, kuru programma Camera izmanto fokusēšanai un
ekspozīcijas iestatīšanai. Ja fotografējat cilvēkus, iPhone 4S izmanto seju atrašanas funkciju, lai
automātiski fokusētu līdz 10 sejām un izsvērtu ekspozīciju, ņemot vērā šīs sejas. Katra atrastā
seja tiek norādīta ar taisnstūri.

Tuvināt vai tālināt

Atbīdiet vai sabīdiet pirkstus uz ekrāna (tikai ar aizmugures kameru
fotografēšanas režīmā).

Ieslēgt režģi

Pieskarieties Options.

Iestatīt fokusu un ekspozīciju

Pieskarieties personai vai objektam ekrānā. (Seju atrašana uz laiku tiek
izslēgta.)

Fiksēt fokusu un ekspozīciju

Pieskarieties ekrānam un turiet, lai taisnstūris sāktu “pulsēt”. Ekrānā tiek
parādīts autoekspozīcijas/autofokusa fiksators, un fokuss un ekspozīcija
paliek fiksēta līdz brīdim, kad vēlreiz pieskaraties ekrānam.

Iegūt ekrānuzņēmumu

Vienlaikus nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un
sākuma pogu . Ekrānuzņēmums tiek pievienots albumam Camera Roll.