iPhone - Meklēšana kalendāros

background image

Meklēšana kalendāros

Varat izmantot skatu List, lai savos kalendāros meklētu notikumus pēc lauka Titles, Invitees,
Locations un Notes. Programma Calendar meklē notikumus tikai tajos kalendāros, kurus
patlaban apskatāt.
Lai meklētu notikumus: pieskarieties List un ievadiet tekstu meklēšanas laukā.

Kalendāru notikumi var tikt iekļauti arī meklēšanas pieprasījumos, ko veidojat no sākuma
ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp