iPhone - Kalendāra konti un iestatījumi

background image

Kalendāra konti un iestatījumi

Ekrānā Settings > “Mail, Contacts, Calendars” ir vairāki iestatījumi, kas ietekmē programmu
Calendar un jūsu kalendāru kontus.

Kalendāra kontus var arī izmantot, lai sinhronizētu elementus programmai Reminders.
Lai pievienotu CalDAV kontu: dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pieskarieties
“Add an Account”, pēc tam pieskarieties Other. Sadaļā Calendars pieskarieties Add CalDAV
Account.

Šīs opcijas attiecas uz visiem jūsu kalendāriem:

Iestatīt kalendāra brīdinājuma
signālus

Dodieties uz Settings > Sounds > Calendar Alerts.

Sinhronizēt pagājušus notikumus

Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Sync, pēc tam
izvēlieties laika periodu. Tiek sinhronizēti arī nākotnes notikumi.

Lai iestatītu, ka, saņemot sapulces
ielūgumu, jāatskaņo brīdinājuma
signāls:

dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” un ieslēdziet iespēju
New Invitation Alerts.

Ieslēgt programmas Calendar laika
joslu atbalstu

Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support.

94

10. nodaļa10

Calendar

background image

Iestatīt noklusēto kalendāru

Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Calendar.

Izmantot pakalpojumu iCloud, lai
programmas Calendar dati atbilstu
jaunākajai informācijai visās jūsu
iOS ierīcēs un datoros.

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Calendar.
Sk. “iCloud” 17. lpp

Svarīgi.

Ja iespēja Time Zone Support ir ieslēgta, Calendar parāda notikumu datumus un laikus

atbilstoši laika joslai, kurā atrodas izvēlētā pilsēta. Ja iespēja Time Zone Support ir izslēgta,
Calendar parāda notikumus atbilstoši laika joslai jūsu pašreizējās atrašanās vietā, kā to nosaka
tīkla laiks. Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone var nerādīt
notikumus un neatskaņot brīdinājumus pēc pareizā vietējā laika. Kā manuāli iestatīt pareizo
laiku, sk. “Date & Time” 183. lpp

95

10. nodaļa

Calendar

background image

Photos

11

Fotoattēlu un videoklipu apskate

Programma Photos ļauj apskatīt fotoattēlus un videoklipus no jūsu iPhone tālruņa:

albumā Camera Roll — tie ir fotoattēli un videoklipi, kas uzņemti ar jebkuru no divām

Â

iebūvētajām kamerām, saglabāti no e-pasta ziņojuma, īsziņas vai tīmekļa lapas;
albumā Photo Stream — tie ir pakalpojumā iCloud straumētie fotoattēli (sk. “

Â