iPhone - VoiceOver

background image

Podešavanje značajke VoiceOver

Važno:

VoiceOver mijenja način upravljanja iPhone. Kad uključite značajku

VoiceOver, iPhone uređajem možete upravljati samo koristeći VoiceOver naredbe—
čak i ako želite isključiti VoiceOver i nastaviti upravljati uređajem na standardan
način.

Napomena: Ne možete istovremeno koristiti VoiceOver i Zum.

background image

Uključenje ili isključenje značajke VoiceOver: Otvorite Postavke > Općenito
> Pristupačnost > VoiceOver. Također možete podesiti uključenje i isključenje
VoiceOver značajke trostrukim pritiskom na tipku Home. Pogledajte “Trostruki
pritisak tipke Home” na stranici 207.

Uključenje ili isključenje govornih savjeta

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> VoiceOver. Kad je uključena opcija Govorni
savjeti, VoiceOver vam može navesti radnju
stavke ili pročitati upute—primjerice, “dodirnite
dvaput za otvaranje”. Također možete dodati
natuknice rotoru, zatim napraviti potez prema
gore ili dolje za podešavanje. Pogledajte
“Uporaba VoiceOver rotora” na stranici 199.

Podešavanje brzine VoiceOver govora

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> VoiceOver povucite kliznik Brzina govora.
Također možete dodati brzinu govora rotoru,
zatim napraviti potez prema gore ili dolje za
podešavanje. Pogledajte “Uporaba VoiceOver
rotora” na stranici 199.

Promjena povratne informacije tijekom
tipkanja

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Unos odgovora.

Uporaba fonetike u povratnim informacijama
tijekom tipkanja

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Koristi fonetiku. Tekst se čita slovo
po slovo. VoiceOver prvo izgovara znak, zatim
njegov fonetski ekvivalent—primjerice, "f" i
zatim "fokstrot".

Promjena visine tona

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> VoiceOver > Promjena visine. VoiceOver
koristi viši ton prilikom unosa, odnosno niži ton
prilikom brisanja slova. VoiceOver također koristi
viši ton prilikom izgovaranja prve riječi iz grupe
(npr. popisa ili tablice), odnosno niži ton prilikom
izgovaranja posljednje riječi iz grupe.

Podešavanje opcija rotora

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> VoiceOver > Rotor. Dodirnite za odabir ili
poništavanje odabira opcija ili povucite
nagore za premještanje opcije.

Promjena VoiceOver izgovora

Podesite rotor na Jezik i zatim povucite prema
gore ili dolje. Položaj Rotora jezika je dostupan
ako ste odabrali više izgovora.

Odabir izgovora dostupnih u rotoru jezika

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Rotor jezika. Za promjenu položaja
jezika u popisu, povucite prema gore ili dolje.

194

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

195

Promjena jezika za iPhone

Otvorite Postavke > Općenito > Međunarodno
> Jezik. Na neke jezike može utjecati podešenje
Format regije (Postavke > Općenito >
Međunarodno > Format regije).

Preskakanje slika tijekom navigiranja

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Navigacija slika. Možete preskočiti
sve slike ili samo one bez opisa.

Izgovor obavijesti kad otključate iPhone

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> VoiceOver > Govorne obavijesti. Ako je ova
opcija isključena, iPhone izgovara samo vrijeme
kad ga otključate.

Uporaba značajke VoiceOver

Odabir stavki na zaslonu: Povucite prst preko zaslona. VoiceOver identificira svaki
element kako ga dodirnete. Možete se sustavno pomicati s jednog elementa na drugi
tako da napravite potez u lijevu ili desnu stranu jednim prstom. Elementi se odabiru s
lijeve na desnu stranu, od vrha prema dnu. Napravite potez u desnu stranu za prijelaz
na sljedeći element ili u lijevu stranu za prijelaz na prethodni element.

Omogućavanje okomite navigacije

Dodajte okomitu navigaciju rotoru, odaberite
je pomoću rotora, zatim napravite potez prema
gore ili dolje za prijelaz na stavku iznad ili ispod.
Pogledajte “Uporaba VoiceOver rotora” na
stranici 199.

Odabir prvog ili zadnjeg elementa na stranici

Napravite potez s četiri prsta, prema gore ili
dolje.

Otključavanje iPhone uređaja

Odaberite tipku Otključaj, zatim dvaput
dodirnite zaslon.

Odabir stavke prema nazivu

Triput dodirnite s dva prsta bilo gdje na
zaslonu kako biste otvorili Izbornik stavki.
Zatim utipkajte naziv u polje za pretraživanje ili
napravite potez prstom u desnu ili lijevu stranu
za kretanje kroz popis po abecedi, ili dodirnite
indeks tablice desno od popisa i napravite potez
prema gore ili dolje za brzo kretanje kroz popis
stavki.

Promjena naziva opcije sa zaslona kako biste
je lakše pronašli

Dodirnite i zadržite s dva prsta bilo gdje na
zaslonu.

Izgovorite tekst odabranog elementa: Napravite jednim prstom potez prema
gore ili dolje za čitanje sljedeće ili prethodne riječi ili slova (zakrenite rotor za odabir
znakova ili riječi). Možete dodati fonetsko čitanje. Pogledajte “Podešavanje značajke
VoiceOver” na stranici 193.

background image

Zaustavljanje čitanja stavke

Dodirnite jedanput s dva prsta. Ponovno
dodirnite s dva prsta za nastavak govora.
Automatsko čitanje se nastavlja kad odaberete
drugu stavku.

Promjena glasnoće govora

Upotrijebite tipke za podešavanje glasnoće
na iPhone uređaju ili dodajte glasnoću
rotoru i napravite potez prema gore i dolje za
podešavanje. Pogledajte “Uporaba VoiceOver
rotora” na stranici 199.

Isključenje VoiceOver zvuka

Dvaput dodirnite s tri prsta. Ponovno dodirnite
dvaput s tri prsta za ponovno uključenje govora.
Za isključenje samo VoiceOver zvukova, podesite
preklopku Zvonjava/isključen zvuk u položaj
isključenog zvuka. Ako ste spojili eksternu
tipkovnicu, na njoj možete pritisnuti tipku
Control za uključivanje ili isključivanje zvuka
značajke VoiceOver.

Promjena glasa koji čita

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Koristi kompaktan glas.

Čitanje cijelog zaslona od vrha

Napravite potez prema gore s dva prsta.

Govor od trenutne stavke do dna zaslona

Napravite potez prema dolje s dva prsta.

Govor statusne informacije iPhone uređaja

Kako biste poslušali informacije poput vremena,
trajanja baterije, jačine Wi-Fi signala i više,
dodirnite vrh zaslona.

"Dodirivanje" odabrane stavke kad je uključena opcija VoiceOver: Dvaput
dodirnite bilo gdje na zaslonu.

"Dvostruki dodir" odabrane stavke kad je
uključena opcija VoiceOver

Triput dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Podešavanje kliznika

Jednim prstom napravite potez prema gore
za povećanje podešenja ili prema dolje za
smanjenje podešenja. VoiceOver najavljuje
podešenje za vrijeme podešavanja.

Listanje popisa ili područja zaslona

Napravite potez s tri prsta, prema gore ili
dolje. Napravite potez prema dolje za listanje
popisa prema dolje, ili potez prema gore za
listanje prema gore. Za vrijeme listanja popisa,
VoiceOver izgovara opseg prikazanih stavki
(primjerice, "prikaz redaka 5 do 10"). Također se
možete kontinuirano kretati kroz popis, umjesto
da ga listate. Dvaput dodirnite i zadržite. Kad
začujete niz zvučnih signala, možete pomaknuti
prst prema gore ili dolje za pomicanje popisa.
Kontinuirano listanje se zaustavlja kad
podignete prst.

196

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

197

Uporaba indeksa popisa

Neki popisi sadrže abecedni indeks na desnoj
strani. Indeks se ne može odabrati pomicanjem
prsta između elemenata; potrebno je izravno
dodirnuti indeks za njegov odabir. Kad je indeks
odabran, napravite potez prema gore ili dolje za
pomicanje niz indeks. Također možete dodirnuti
dvaput, zatim povući prst prema gore ili dolje.

Promjena redoslijeda popisa

Neki popisi, poput Favorita u Telefonu te Rotora i
Rotora jezika u postavkama Pristupačnosti mogu
se razmjestiti. Odaberite desno od stavke,
dodirnite dvaput i zadržite dok ne začujete
zvuk i zatim povucite gore ili dolje. VoiceOver
izgovara naziv stavke koju ste pomaknuli gore ili
dolje, ovisno o smjeru povlačenja.

Promjena rasporeda u početnom zaslonu

Na početnom zaslonu odaberite ikonu koju
želite premjestiti. Dvaput dodirnite i zadržite,
zatim povucite ikonu. VoiceOver izgovara
položaj u retku i stupcu tijekom povlačenja
ikone. Otpustite ikonu kad se nalazi na željenoj
lokaciji. Možete povući dodatne ikone. Povucite
stavku do lijevog ili desnog ruba zaslona kako
biste je premjestili na drugu stranicu početnog
zaslona. Kad završite, pritisnite tipku Home .

Uključenje ili isključenje sjenila zaslona

Triput dodirnite s tri prsta. Kad je uključeno
sjenilo zaslona, sadržaji zaslona su aktivni čak i
kad je zaslon isključen.

Otključavanje iPhone uređaja

Odaberite preklopku Otključaj, zatim dvaput
dodirnite zaslon.

Učenje VoiceOver gesti

Kad je značajka VoiceOver uključena, standardni načini upravljanja zaslonom imaju
drugačiji efekt. Ove i neke dodatne geste omogućuju kretanje zaslonom i upravljanje
pojedinim elementima, kad su označeni. VoiceOver načini upravljanja koriste dva i tri
prsta za dodirivanje ili povlačenje. Za najbolje rezultate prilikom korištenja gesti s dva
i tri prsta, opustite prste i dodirnite zaslon ostavljajući malen razmak između prstiju.

Kad je uključena opcija VoiceOver, također možete koristiti i standardne geste, tako
da dvaput dodirnete zaslon i zadržite prst na zaslonu. Niz zvučnih signala označava
da uređajem možete upravljati samo pomoću standardnih gesti. One ostaju aktivne
sve dok ne podignete prst. Zatim je potrebno ponovno koristiti VoiceOver geste.

background image

Možete koristiti razne tehnike za unos VoiceOver upravljanja. Primjerice, za dodir
s dva prsta možete upotrijebiti dva prsta jedne ruke ili po jedan prst svake ruke.
Također možete upotrijebiti palce. Mnogi smatraju da je tehnika dodira s dva prsta
posebno efikasna: umjesto odabira stavke i dvostrukog dodira, možete dodirnuti i
zadržati stavku jednim prstom, a drugim dodirnuti zaslon. Isprobajte različite tehnike
kako biste otkrili koja vam najbolje odgovara.

Ako geste ne rade kako je opisano, pokušajte s bržim pokretima, posebice kod
dvostrukog dodira i poteza preko zaslona. Za listanje, napravite brzi potez prstom
ili prstima preko zaslona. Kad je značajka VoiceOver uključena, pojavi se tipka
VoiceOver vježba tako da prije nastavka možete vježbati VoiceOver geste.
Vježbanje gesta: U Postavkama, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver i
zatim dodirnite VoiceOver vježba. Kad ste završili, dodirnite OK.
Ako se ne vidi tipka VoiceOver vježba, uključite VoiceOver.

Slijedi sažetak osnovnih VoiceOver gesti:

Kretanje po zaslonu i čitanje

Â

Dodir: Čitanje stavke.

Â

Potez u desno ili lijevo: Odabir sljedeće ili prethodne stavke.

Â

Potez prema gore ili dolje: Ovisno o podešenju za Upravljanje rotorom. Pogledajte
“Uporaba VoiceOver rotora” na stranici 199.

Â

Dodir s dva prsta: Zaustavljanje čitanja trenutne stavke.

Â

Potez prema gore s dva prsta: Čitanje svih stavki, od vrha zaslona.

Â

Potez prema dolje s dva prsta: Čitanje svega od trenutačnog položaja.

Â

Potez s dva prsta: Tri puta brzo povucite s dva prsta brzo po zaslonu (u obliku slova
"z") za isključivanje podsjetnika ili povratak na prethodni zaslon.

Â

Trostruki dodir s dva prsta: Otvaranje izbornika stavki.

Â

Potez prema gore ili dolje s tri prsta: Listanje jedne stranice.

Â

Potez u desno ili lijevo s tri prsta: Prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
(primjerice, u početnom zaslonu i aplikacijama Burze ili Safari).

Â

Dodir s tri prsta: Izgovor dodatnih informacija, kao što je položaj unutar popisa ili je
li označen tekst.

Â

Dodir s četiri prsta na vrh zaslona: Odabir prve stavke na stranici.

Â

Dodir s četiri prsta na dno zaslona: Odabir zadnje stavke na stranici.

Aktiviranje

Â

Dvostruki dodir: Aktiviranje odabrane stavke.

Â

Trostruki dodir: Dvostruki dodir stavke.

Â

Odvojeni dodir: Alternativa odabiru stavke i dvostrukom dodiru je dodir stavke
jednim prstom i zatim dodir zaslona drugim prstom.

198

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

199

Â

Dodir stavke jednim prstom, dodir zaslona drugim prstom ("odvojeni dodir"):
Aktiviranje stavke.

Â

Dvostruki dodir i držanje (1 sekunda) + standardni način upravljanja: Uporaba
standardne geste.
Ako dvaput dodirnete i zadržite prst, iPhone tumači naknadni potez kao
standardni način upravljanja. Primjerice, možete dvaput dodirnuti i zadržati prst,
zatim bez dizanja prsta, povucite prst za pomicanje kliznika.

Â

Dvostruki dodir s dva prsta: Odgovaranje na poziv ili prekid razgovora.
Reprodukcija ili pauza u aplikacijama Glazba, Video, YouTube, Diktafon ili Foto.
Snimanje fotografije (Kamera). Pokretanje ili pauza snimanja u aplikacijama
Kamera ili Diktafon. Pokretanje ili zaustavljanje štoperice.

Â

Dvostruki dodir s dva prsta i zadržavanje: Otvaranje oznaka elementa.

Â

Trostruki dodir s dva prsta: Otvaranje izbornika stavki.

Â

Dvostruki dodir s tri prsta: Isključenje ili uključenje zvuka značajke VoiceOver.

Â

Trostruki dodir s tri prsta: Uključenje ili isključenje sjenila zaslona.

Uporaba VoiceOver rotora

Rotor je virtualna tipka koju možete upotrijebiti za promjenu rezultata poteza prsta
prema gore ili dolje kad je uključena značajka VoiceOver.
Upravljanje rotorom: Zakrenite dva prsta na zaslonu iPhone uređaja oko točke
između njih.

Promjena opcija koje rotor sadrži: Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Rotor i odaberite opcije za koje želite da budu dostupne putem rotora.

Učinak rotora ovisi o tome što trenutno radite. Ako čitate tekst u e-mail poruci koju
ste primili, pomoću rotora možete odabrati slušanje riječ po riječ ili slovo po slovo
kad napravite potez prema gore ili dolje. Ako pregledavate internetsku stranicu,
pomoću rotora možete podesiti slušanje cijelog teksta (ili riječ po riječ, ili slovo po
slovo) ili slušanje jednog elementa za drugim iste vrste, primjerice, naslova ili linkova.

Čitanje teksta
Odabir i slušanje teksta prema:

Znaku, riječi ili retku

Â

background image

Govor
Prilagodite VoiceOver govor preko:

Glasnoće ili brzine

Â

Upotrijebite jeku tipkanja, promjenu visine ili fonetiku (uporabom Apple bežične

Â

tipkovnice)

Pogledajte “Korištenje značajke VoiceOver pomoću Apple bežične tipkovnice” na
stranici 204.

Navigacija
Odabir i slušanje stavki prema:

Znaku, riječi ili retku

Â

Naslov

Â

Linku, posjećenom linku, neposjećenom linku ili unutarnjem linku

Â

Kontrola obrasca

Â

Tablici ili retku (pri kretanju kroz tablicu)

Â

Popis

Â

Obilježju

Â

Slika

Â

Statičan tekst

Â

Istoj vrsti stavke

Â

Tipkama

Â

Poljima za unos teksta

Â

Poljima za pretraživanje

Â

Spremnicima (područja zaslona, kao što je dock traka)

Â

Uvećanje ili smanjenje prikaza

Unos teksta
Pomicanje točke umetanja i slušanje teksta po:

Znaku, riječi ili retku

Â

Odabir funkcija za uređivanje

Odabir jezika

Uporaba kontrola
Odabir i slušanje vrijednosti prema:

Znaku, riječi ili retku

Â

Podešavanje vrijednosti kontrole

200

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

201

Unos i uređivanje teksta značajkom VoiceOver

Kad odaberete polje za unos teksta pomoću značajke VoiceOver, možete koristiti
tipkovnicu na zaslonu ili eksternu tipkovnicu spojenu na iPhone za unos teksta.

Postoje dva načina unosa teksta u VoiceOver modu—standardni unos i unos dodirom.
Kod standardnog unosa odaberite tipku i zatim dva puta dodirnite zaslon za unos
slova. Kod unosa dodirom, dodirnite za odabir tipke i znak se unosi automatski
kad podignete prst. Potonji način može biti brži ali zahtijeva više vježbanja od
standardnog unosa.

VoiceOver također omogućava uporabu funkcija uređivanja na iPhone uređaju kako
biste izrezali, kopirali ili zalijepili tekst u polje za unos teksta.
Unos teksta: Odaberite polje za unos teksta koje se može uređivati, dodirnite dvaput
za prikaz točke umetanja i zaslonske tipkovnice te utipkajte znakove.

Â

Standardno tipkanje: Odaberite tipku na tipkovnici tako da napravite potez u
lijevu ili desnu stranu, zatim dodirnite dvaput za unos znaka. Ili povucite prst
oko tipkovnice za odabir znaka i kad držite znak jednim prstom dodirnite zaslon
drugim prstom. VoiceOver izgovara odabran znak, te ga izgovara ponovno tijekom
unosa.

Â

Tipkanje dodirom: Dodirnite tipku na tipkovnici za odabir i zatim podignite prst
za unos znaka. Dodirnete li pogrešnu tipku, pomaknite prst po tipkovnici dok ne
odaberete željeni znak. VoiceOver izgovara znak za svaku tipku kad je dodirnete,
ali se znak neće unijeti dok ne odvojite prst od zaslona.
Napomena: Unos dodirom funkcionira samo za tipke kojima se može unositi tekst.
Koristite standardni unos za druge tipke poput Shift, Delete i Return.

Pomicanje točke umetanja: Napravite potez prema gore ili dolje za pomicanje točke
umetanja prema naprijed ili natrag u tekstu. Upotrijebite rotor za odabir pomicanja
točke umetanja znak po znak, riječ po riječ ili redak po redak. Kad se pomakne točka
umetanja, VoiceOver reproducira zvuk i izgovara znak, riječ ili redak preko kojeg se
pomaknula točka umetanja.

Kod pomicanja prema naprijed riječ po riječ, točka umetanja se postavlja na kraj
svake riječi, prije razmaka ili interpunkcijskog znaka iza nje. Kod pomicanja prema
natrag, točka umetanja se postavlja na kraj prethodne riječi, prije razmaka ili
interpunkcijskog znaka iza nje. Za pomicanje točke umetanja iza interpunkcijskog
znaka na kraju riječi ili rečenice, koristite rotor za vraćanje na mod unosa znakova.
Kad pomičete točku umetanja redak po redak, VoiceOver izgovara svaku riječ dok
se pomičete preko nje. Kad se pomičete prema naprijed, točka umetanja se umeće
na početak sljedećeg retka (osim kad dosegnete posljednji redak u odlomku, kad se
točka umetanja pomiče na kraj upravo izgovorenoga retka). Kad se pomičete prema
natrag, točka umetanja se umeće na početak upravo izgovorenoga retka.

background image

Odabir standardnog ili unosa dodirom

Kad je VoiceOver uključen i na tipkovnici je
odabrana tipka, rotorom odaberite Mod tipkanja
i povucite prstom prema gore ili dolje.

Brisanje znaka

Odaberite

, zatim dvaput dodirnite ili

dodirnite s dva prsta. To je potrebno napraviti
čak i kod unosa dodirom. Za brisanje više
znakova, dodirnite i zadržite tipku za brisanje,
zatim jednom dodirnite zaslon drugim prstom,
po jednom za svaki znak koji želite obrisati.
VoiceOver izgovara znak dok ga brišete. Ako
je uključena Promjena visine tona, VoiceOver
izgovara obrisane znakove nižim tonom.

Odabir teksta

Podesite rotor na Uredi, povucite prema gore ili
dolje za odabir Odaberi ili Odaberi sve i dva puta
dodirnite. Ako odaberete Odaberi, označava
se riječ koja je najbliža točci umetanja kad
dodirnete dvaput. Ako odaberete Odaberi sve,
označava se cijeli tekst. Razdvojite ili skupite
prste za povećanje ili smanjenje odabira.

Izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje

Provjerite je li rotor podešen na uređivanje. Kad
je tekst odabran, napravite potez prema gore
ili dolje kako biste odabrali Izreži, Kopiraj ili
Zalijepi, zatim dodirnite dvaput.

Vraćanje

Potresite iPhone, napravite potez u lijevu
ili desnu stranu za odabir akcije koju želite
poništiti, zatim dodirnite dvaput.

Unos znaka s naglaskom

U modu standardnog unosa odaberite običan
znak i zatim ga dva puta dodirnite i zadržite
dok ne začujete zvuk koji označava alternativne
znakove. Povucite ulijevo ili udesno za odabir i
slušanje ponuđenih riječi. Otpustite prst za unos
trenutnog odabira.

Promjena jezika unosa

Podesite rotor na Jezik i zatim povucite prema
gore ili dolje. Odaberite "osnovni jezik" za
uporabu jezika podešenog u postavkama
Međunarodno. Rotor jezika se pojavi samo ako
odaberete više jezika u VoiceOver Rotoru jezika.
Pogledajte “Podešavanje značajke VoiceOver” na
stranici 193.

Telefoniranje sa značajkom VoiceOver

Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta za odgovor ili završetak poziva. Kad uspostavite
poziv s uključenom značajkom VoiceOver, na zaslonu se umjesto opcija poziva
prikaže brojčana tipkovnica. To olakšava uporabu tipkovnice kad je potrebno unositi
brojeve prilikom pozivanja automatskih sustava.

202

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

203

Prikaz opcija poziva: Odaberite tipku Sakrij tipke u donjem desnom uglu i dodirnite
dvaput.
Ponovni prikaz brojčane tipkovnice: Odaberite tipku Tipkovnica blizu središta
zaslona i dva puta dodirnite.

Uporaba značajke VoiceOver uz Safari

Kad pretražujete internet koristeći Safari i značajka VoiceOver je uključena, rezultati
pretraživanja u rotoru omogućuju slušanje popisa predloženih fraza za pretraživanje.
Pretraživanje interneta: Odaberite polje za pretraživanje, unesite pojam za pretragu
i zatim odaberite Rezultati pretrage pomoću rotora. Napravite potez prstom u desnu
ili lijevu stranu za kretanje prema gore ili dolje kroz popis, zatim dvaput dodirnite
zaslon kako biste na internetu potražili trenutačni pojam za pretraživanje.

Uporaba značajke VoiceOver uz Karte

Pomoću opcije VoiceOver možete uvećati ili smanjiti uvećani prikaz, odabrati
pribadače i učitati informacije o lokacijama.
Uvećanje ili smanjenje: Odaberite kartu, upotrijebite rotor za odabir moda
zumiranja, zatim napravite potez prema gore ili dolje za uvećanje ili smanjenje
prikaza.
Odabir pribadače: Dodirnite pribadaču ili napravite potez u lijevu ili desnu stranu za
pomicanje s jedne stavke na drugu.
Učitavanje informacija o lokaciji: Kad je odabrana pribadača, dodirnite dvaput za
prikaz oznake s informacijama. Napravite potez u lijevu ili desnu stranu za odabir
tipke Više informacija, zatim dodirnite dvaput za prikaz stranice s informacijama.

Uređivanje videozapisa i glasovnih snimaka sa značajkom VoiceOver

Možete upotrijebiti VoiceOver geste za skraćivanje videozapisa snimljenih kamerom i
snimaka snimljenih diktafonom.
Skraćivanje snimke: U zaslonu aplikacije Diktafon, odaberite tipku s desne strane
snimke koju želite skratiti, zatim dodirnite dvaput. Zatim odaberite Skrati i dodirnite
dvaput. Odaberite početak ili završetak alata za skraćivanje. Napravite potez prema
gore za povlačenje u desnu stranu ili napravite potez prema dolje za povlačenje u
lijevu stranu. VoiceOver izgovara količinu vremena koju će trenutni položaj odrezati
sa snimke. Za provođenje rezanja, odaberite Skrati snimku i dodirnite dvaput.
Skraćivanje videozapisa: Pri gledanju videozapisa u aplikaciji Foto, dvaput
dodirnite zaslon za prikaz video kontrola i zatim odaberite početak ili završetak alata
za skraćivanje. Zatim napravite potez prema gore za povlačenje u desnu stranu
ili napravite potez prema dolje za povlačenje u lijevu stranu. VoiceOver izgovara
količinu vremena koju će trenutni položaj odrezati sa snimke. Za provođenje rezanja,
odaberite Skrati i dodirnite dvaput.

background image

Korištenje značajke VoiceOver pomoću Apple bežične tipkovnice

Značajkom VoiceOver na iPhone uređaju možete upravljati pomoću Apple bežične
tipkovnice. Pogledajte “Uporaba Apple bežične tipkovnice” na stranici 36.

VoiceOver naredbe za tipkovnicu omogućuju kretanje kroz zaslon, odabir stavki,
čitanje sadržaja zaslona, podešavanje rotora i provođenje drugih VoiceOver
postupaka. Sve naredbe za tipkovnicu (izuzev jedne) sadrže kombinaciju tipaka
Control-Option, skraćenje u tablici kao "VO".

VoiceOver Pomoć izgovara naredbe tipki ili tipkovnice kad ih tipkate. Možete
koristiti VoiceOver Pomoć kako biste naučili izgled tipkovnice i aktivnosti povezane s
kombinacijama tipki.

VoiceOver naredbe za tipkovnicu
VO = Control-Option

Čitanje cijelog sadržaja, počevši od trenutne
pozicije

VO–A

Čitanje od vrha

VO–B

Prijelaz na statusnu traku

VO–M

Pritisak tipke Home

VO–H

Odabir sljedeće ili prethodne stavke

VO–strelica udesno ili VO–strelica ulijevo

Dodir stavke

VO-razmaknica

Dvostruki dodir s dva prsta

VO–"-"

Odabir sljedeće ili prethodne stavke rotora

VO–strelica prema gore ili VO–strelica prema
dolje

Odabir sljedeće ili prethodne stavke rotora
govora

VO–Command-strelica ulijevo ili VO–Command-
strelica udesno

Podešavanje stavke rotora govora

VO–Command–strelica prema gore ili VO–
Command–strelica prema dolje

Isključenje ili uključenje VoiceOver zvuka

VO–S

Uključenje ili isključenje sjenila zaslona

VO–Shift-S

Uključenje VoiceOver pomoći

VO–K

Povratak na prethodni zaslon ili isključenje
VoiceOver pomoći

Izlaz

Brza navigacija
Uključite Brzu navigaciju kako bite kontrolirali VoiceOver uporabom tipki sa
strelicama. Brza navigacija je standardno isključena.

204

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

205

Uključenje ili isključenje Brze navigacije

Lijeva strelica-Desna strelica

Odabir sljedeće ili prethodne stavke

Desna strelica ili lijeva strelica

Odabir sljedeće ili prethodne stavke
specificirane postavkom rotora

Strelica gore ili strelica dolje

Odabir prve ili posljednje stavke

Control–strelica prema gore ili Control–strelica
prema dolje

"Dodirivanje" stavke

Strelica gore-Strelica dolje

Listanje prema gore, dolje, lijevo ili desno.

Option-Strelica gore, Option-Strelica dolje,
Option-Lijeva strelica ili Option-Desna strelica

Promjena rotora

Strelica gore-strelica lijevo ili strelica gore-
strelica desno

Možete također koristiti brojčane tipke na Appleovoj bežičnoj tipkovnici za pozivanje
telefonskog broja u aplikaciji Telefon ili unos broja u Kalkulator.

Brza navigacija jednim slovom za internet
Kad gledate internetsku stranicu i uključena je Brza navigacija, možete koristiti
sljedeće tipke na tipkovnici za brzu navigaciju stranicom. Dodirom tipke, prelazi se na
sljedeću stavku navedene vrste. Za prijelaz na prethodnu stavku, zadržite tipku Shift
tijekom unosa slova.

H

Naslov

L

Link

R

Polje za unos teksta

B

Tipka

C

Kontrola obrasca

I

Slika

T

Tablica

S

Statičan tekst

W

Obilježje područja

X

Popis

M

Ista vrsta elementa

1

Naslov 1 razine

2

Naslov 2 razine

3

Naslov 3 razine

background image

4

Naslov 4 razine

5

Naslov 5 razine

6

Naslov 6 razine

Uporaba Braillevog pisma sa značajkom VoiceOver

Možete koristiti Bluetooth zaslon na Braillevom pismu koji se može osvježiti kako
biste čitali VoiceOver rezultat u Braillevom pismu te možete koristiti zaslon na
Braillevom pismu s tipkama za unos i ostalim kontrolama kako biste kontrolirali
iPhone kad je VoiceOver uključen. iPhone radi s mnogo bežičnih zaslona na
Braillevom pismu. Popis podržanih zaslona potražite na www.apple.com/
accessibility/iphone/braille-display.html.
Podešavanje Brailleovog zaslona: Uključite zaslon i zatim otvorite Postavke >
Općenito > Bluetooth pa uključite Bluetooth. Zatim otvorite Postavke > Općenito >
Pristupačnost > VoiceOver > Braille i odaberite zaslon.

Uključivanje ili isključivanje skraćene brajice

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Braille.

Uključivanje ili isključivanje osmotočkaste
brajice

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
VoiceOver > Braille.

Informacije o uobičajenim naredbama brajice za VoiceOver navigaciju te konkretne
informacije o određenih zaslonima potražite na support.apple.com/kb/HT4400.

Brailleov zaslon standardno koristi jezik podešen za Voice Control. Standardno, to je
jezik koji je podešen za iPhone u Postavke > Međunarodno > Jezik. Možete koristiti
VoiceOver postavke za jezik kako biste odabrali različite jezike za VoiceOver i Braillevo
pismo.
Podešavanje jezika za VoiceOver: Otvorite Postavke, Odaberite Općenito >
Međunarodno > Upravljanje glasom, zatim odaberite željeni jezik.

Promijenite li jezik za iPhone uređaj, možda ćete morati resetirati jezik za VoiceOver i
Brailleov zaslon.

Možete podesiti krajnju lijevu ili krajnju desnu ćeliju na Brailleovom zaslonu za
informacije o statusu i ostalim značajkama:

Povijest objavljivanja sadrži nepročitanu poruku

Â

Trenutna poruka iz povijesti objavljivanja nije pročitana

Â

VoiceOver govor je isključen

Â

Baterija iPhone uređaja je slaba (manje od 20% kapaciteta)

Â

iPhone je u položenoj orijentaciji

Â

Zaslon je isključen

Â

206

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

207

Trenutni redak sadrži dodatni tekst zdesna ulijevo

Â

Trenutni redak sadrži dodatni tekst slijeva udesno

Â

Podešavanje krajnje lijeve ili krajnje desne ćelije za prikaz informacija o statusu:
Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Braille > Ćelija statusa i
zatim dodirnite Lijevo ili Desno.
Pregled proširenih informacija na statusnoj ćeliji: Na Brailleovom zaslonu pritisnite
tipku za prikaz statusa ćelije.