iPhone - Uporaba aplikacije Kompas s aplikacijom Karte

background image

Uporaba aplikacije Kompas s aplikacijom Karte

Aplikacija Kompas može također pokazivati vašu trenutnu lokaciju i smjer u aplikaciji
Karte. Za dodatne informacije, pogledajte “Nalaženje lokacija” na stranici 133.
Prikaz trenutne lokacije u aplikaciji Karte: Dodirnite pri dnu Kompasa. Otvori se
aplikacija Karte i prikaže vašu trenutnu lokaciju plavom oznakom.

Prikaz smjera u kojem ste okrenuti

U aplikaciji Karte dodirnite dvaput . Ikona se
promijeni u . Kut prikazuje točnost očitanja
kompasa—što je kut manji, točnost je veća.

178

Poglavlje 27

Kompas

background image

179