iPhone - Podešavanje alarma

background image

Možete podesiti veći broj alarma. Podesite svaki alarm tako da se ponavlja na
određene dane ili da se oglasi samo jednom.
Podešavanje alarma: Dodirnite Alarm i dodirnite .

Promjena postavki alarma

Dodirnite uredi, zatim dodirnite

.

Brisanje alarma

Dodirnite uredi, zatim dodirnite

.

Ako je podešen i uključen barem jedan alarm, prikazuje se na statusnoj traci pri
vrhu zaslona iPhone uređaja. Ako je alarm podešen da se oglasi samo jednom, on
se automatski isključi nakon što se oglasi. Možete ga ponovno aktivirati tako da ga
uključite.

Važno:

Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno vrijeme na

svim lokacijama. Ako putujete, iPhone možda neće reproducirati alarme u ispravno
lokalno vrijeme. Pogledajte “Datum i vrijeme” na stranici 226.