iPhone - Rahvusvahelised kõned

background image

Rahvusvahelised kõned

Rahvusvaheliste kõnede tegemine oma kodupiirkonnas

Rahvusvaheliste kõnede tegemise kohta täpsema teabe saamiseks, kaasaarvatud kõnetariifid
ja muud kehtivad tasud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga või külastage teenusepakkuja
veebilehekülge.

iPhone'i kasutamine välismaal

Välismaal reisides võib iPhone'i abil olla võimalik teha kõnesid, saata ja võtta vastu
tekstisõnumeid ning kasutada Internetirakendusi, sõltuvalt saadaolevatest võrkudest.
Rahvusvahelise rändluse võimaldamine: saadavuse ja tasude kohta täpsema teabe saamiseks
võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Tähtis:

Tavalistele tariifidele võivad lisanduda kõne-, sõnum- ja andmeside rändlustariifid.

Telefonikõnede ja mobiilse andmesidevõrgu (k.a visuaalne kõnepost) poolt tekitatud kulude
vältimiseks oma koduvõrgust väljaspool lülitage teenused Voice Roaming ja Data Roaming välja.

Kui teie iPhone 4S on aktiveeritud toimima CDMA-võrgus, siis võib teil olla võimalik kasutada
rändlusteenuseid ka GSM-võrgus, kui telefoni on paigaldatud SIM-kaart. Vt. “SIM-kaardi
paigaldamine” lk. 14. Rändlusteenuste kasutamisel GSM-võrgus on iPhone'il juurepääs
GSM-võrgu funktsioonidele. Rakenduda võivad lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma
mobiilsideoperaatori käest.

65

Peatükk 5

Phone

background image

Kõnerändluse väljalülitamine
CDMA-võrgus

Valige Settings > General > Network.
Kõnerändluse väljalülitamine keelab kõik telefonikõned, kui olete oma
mobiilsideoperaatori võrgu levipiirkonnast väljas.

Andmesiderändluse
väljalülitamine

Valige Settings > General > Network.
Andmesiderändluse väljalülitamine keelab andmeedastuse üle
mobiilsidevõrgu. Internetti kasutavad rakendused on keelatud, välja
arvatud kui iPhone loob Internetiühenduse üle Wi-Fi võrgu. Visuaalse
kõneposti edastus on rändluse ajal keelatud, välja arvatud juhul kui teie
mobiilsideoperaator ei küsi selle eest tasu.

Määrake iPhone õiget eesliidet
lisama, kui helistate teisest riigist:

Lülitage Settings > Phone alt International Assist (pole saadaval kõikides
piirkondades) sisse. See võimaldab kasutada kontakte ning teha kõnesid
Ameerika Ühendriikides, ilma et peaksite lisama eesliidet või riigikoodi.

Kasutatava mobiilsideoperaatori
määramine

Valige Settings > Carrier. See valik on saadaval ainult siis, kui reisite oma
mobiilsideoperaatori võrgust eemal ning teistel mobiilsideoperaatoritel
on teie teenusepakkujaga sõlmitud rändlusteenuste leping. Täpsema
teabe saamiseks vaadake “Mobiilsideoperaator” lk. 168.

CDMA-aktiveeringuga iPhone'i
puhul reisil olles GSM-võrkude
kasutamine

Valige Settings > Network > Roaming, seejärel lülitage International
CDMA välja.

Kõneposti kuulamine, kui
visuaalne kõnepost ei ole võimalik

Valige oma number (CDMA-mudeli kasutamisel valige oma number ja
lisage lõppu #), või puudutage ja hoidke numbriklahvistikul all klahvi “1”.

Mobiilse andmeside
väljalülitamine

Valige Settings > General > Network.

Mobiilsete teenuste
väljalülitamine

Valige Settings, puudutage Airplane Mode (selle sisselülitamiseks) ja
puudutage seejärel Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse.
Sissetulevad telefonikõned saadetakse kõneposti. Kõnede uuesti
tegemiseks ja vastuvõtmiseks ning kõnepostisõnumite saamiseks lülitage
Airplane Mode välja.