iPhone - VoiceOver

background image

VoiceOver

Â

Mulighed for at omdirigere lyd fra opkald

Â

Siri

Â

Zoom

Â

Stor tekst

Â

Hvid på sort

Â

Læs det valgte op

Â

Oplæs auto-tekst

Â

Monolyd og balance

Â

Høreapparatsfunktion (iPhone 4 GSM)

Â

Specielle vibrationer

Â

LED-flash for advarsler

Â

AssistiveTouch

Â

Understøttelse af brailleskærme

Â

Afspilning af closed-captioned-indhold

Â

Med undtagelse af VoiceOver virker disse funktioner til handicappede med de fleste programmer
til iPhone, inkl. tredjepartsprogrammer, som du henter fra App Store. VoiceOver fungerer med alle
programmer, der leveres præinstalleret på iPhone, og med mange programmer fra tredjeparter.

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPhone på www.apple.com/dk/
accessibility.

Du kan slå individuelle funktioner til handicappede til og fra i indstillinger til Tilgængelighed på
iPhone. Du kan også slå nogle funktioner til og fra i iTunes, når iPhone er sluttet til din computer.
Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iPhone: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed.
Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iTunes: Slut iPhone til computeren, og vælg iPhone på
listen over enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Universel adgang
nederst på skærmen.

Stor tekst kan kun slås til og fra i indstillingerne på iPhone. Se “Stor tekst” på side 159.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den.

147

background image

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når du vælger det. Når du vælger et
element, omgives det af en sort firkant (VoiceOver-markøren), og VoiceOver læser navnet på
emnet op eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingrene for at høre forskellige emner på skærmen. Når du vælger
tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig
navnet på emnet eller give dig instruktioner, f.eks. “tryk to gange for at åbne”. Du interagerer
med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er
beskrevet i “Lære at bruge VoiceOver-bevægelser” på side 150.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser det første element
(normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op automatisk. VoiceOver fortæller dig også,
når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen er låst eller låst op.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket
kan være influeret af indstillingen af områdeformat (Indstillinger > Generelt > International >
Områdeformat). VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

Indstille VoiceOver

Vigtigt:

VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til betjening af iPhone. Når VoiceOver er slået

til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPhone – selv for at slå VoiceOver fra igen for
at genoptage normal brug.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.
Slå VoiceOver til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver. Du kan også
indstille Tredobbelt klik Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se “Tredobbelt klik Hjem” på side 158.

Slå Læs info op til og fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver. Når Læs info
op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give
dig instruktioner, f.eks. “tryk to gange for at åbne”. Du kan også føje info til
rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere. Se “Bruge VoiceOver-
rotorbetjeningen” på side 152.

Indstille VoiceOvers talehastighed

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk
mærket Talehastighed. Du kan også føje talehastighed til rotoren
og derefter skubbe op eller ned for at justere. Se “Bruge VoiceOver-
rotorbetjeningen” på side 152.

Ændre skrevet feedback

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver
feedback.

Bruge fonetik i skrevet feedback

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug fonetik.
Tekst læses op tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets
fonetiske navn, f.eks. “f”, og derefter “foxtrot”.

Brug stemmeforandring

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug
stemmeforandring. VoiceOver bruger et højere toneleje ved indtastning af
et bogstav og et lavere ved sletning af et bogstav. VoiceOver bruger også
et højere toneleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en
liste eller tabel) og et lavere toneleje ved oplæsning af det sidste emne i en
gruppe.

Vælge rotorindstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk
for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk opad for at flytte et
emne.

Ændre VoiceOvers udtale

Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprogrotoren er altid
tilgængelig, når du har valgt mere end en udtale.

Vælge de tilgængelige udtaler i
sprogrotoren

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogrotor.
Du ændrer et sprogs placering på listen ved at trække op eller ned.

148

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Ændre sproget til iPhone

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Sprog. Nogle sprog kan
være influeret af indstillingen af områdeformat (Indstillinger > Generelt >
International > Områdeformat).

Springe billeder over under
navigation

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger
i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden
beskrivelser.

Læse meddelelser op, når du låser
iPhone op

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Læs
meddelelser op. Hvis funktionen er slået fra, læser iPhone kun tidspunktet
op, når du låser den op.

Bruge VoiceOver

Vælge emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element,
når du rører ved det. Du kan flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre
eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til
højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

Slå lodret navigation til

Føj Lodret navigation til rotoren, brug rotoren til at vælge den, og skub
derefter op eller ned for at flytte til emnet derover eller derunder. Se “Bruge
VoiceOver-rotorbetjeningen” på side 152.

Vælge det første eller sidste
element på skærmen

Svirp opad eller nedad med fire fingre.

Låse iPhone op

Vælg knappen Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Vælge et emne efter navn

Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne
Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller svirp til højre eller
venstre for at flytte gennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelindekset til
højre for listen, og svirp op eller ned for at flytte hurtigt gennem listen over
emner.

Ændre navnet på et skærmemne, så
det bliver lettere at finde

Tryk og hold to fingre nede et tilfældigt sted på skærmen.

Læse teksten på det valgte element op: Svirp ned eller op med en finger for at læse det
næste eller forrige ord eller tegn (drej rotoren for at vælge tegn eller ord). Du kan inkludere den
fonetiske stavemåde. Se “Indstille VoiceOver” på side 148.

Stoppe oplæsning af et emne

Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage
oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger er andet
emne.

Juster lydstyrken på tale

Brug lydstyrkeknapperne på iPhone, eller føj lydstyrke til rotoren, og skub
og og ned for at justere. Se “Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen” på side 152.

Slå lyd i VoiceOver fra

Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå
oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille
kontakten Ring/stille til Stille. Hvis der er tilsluttet et eksternt tastatur, kan
du også trykke på ctrl-tasten på tastaturet for at slå lyd i VoiceOver fra eller
til.

Ændre den stemme, der læser op

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug
kompakt stemme.

Læse hele skærmen op fra toppen

Svirp opad med to fingre.

Læse op fra det aktuelle emne til
bunden af skærmen

Svirp nedad med to fingre.

Læs statusoplysninger om iPhone
op

Hvis du vil høre oplysninger om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m., skal
du trykke på toppen af skærmen.

149

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

“Trykke på” et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på
skærmen.

“Trykke to gange på” det valgte
emne, når VoiceOver er slået til

Tryk tre gange et hvilket som helst sted på skærmen.

Justere et mærke

Svirp opad med en enkelt finger for at øge indstillingen og nedad for at
formindske indstillingen. VoiceOver annoncerer indstillingen, mens du
justerer den.

Rulle i en liste eller et område på
skærmen

Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp nedad for at flytte en side
ned gennem listen eller skærmen, eller svirp opad for at flytte en side
op gennem listen. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den
udsnittet af de viste emner op (f.eks. “viser række 5 til 10”). Du kan også
rulle fortløbende gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to
gange og hold nede. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger
op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter
fingeren.

Bruge et register til en liste

Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du
kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre
registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op
eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter
skubbe din finger op eller ned.

Ændre rækkefølge på en liste

På nogle lister, f.eks. Favoritter på iPhone og Rotor og Sprogrotor i
Tilgængelighed, kan du ændre emnernes rækkefølge. Vælg i højre side
af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører en lyd, og
træk derefter opad eller nedad. VoiceOver oplæser emnet over eller under
det emne, du flytter, afhængigt af hvilken retning du trækker.

Flytte rundt på emnerne på
hjemmeskærmen

På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange
og hold en finger på symbolet, og træk det. VoiceOver læser række- og
kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er
på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den
venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på
hjemmeskærmen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem .

Slå skærmtæppet til og fra

Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens
indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Låse iPhone op

Vælg kontakten Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Lære at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringsfølsomme skærm
på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og
kontrollere de enkelte elementer, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og
tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to
eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din
finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil
du løfter din finger. Derefter genoptages VoiceOver-bevægelser.

Du kan bruge forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre
ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine
tommelfingre. Der er mange, der finder det mere effektivt at bruge “splittryk”: I stedet for at vælge
et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en
anden finger. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

150

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især når du
trykker to gange og svirper. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre.
Når VoiceOver er slået til, vises knappen Brug af VoiceOver, så du får en chance for at øve dig i
VoiceOver-bevægelserne, før du fortsætter.
Udføre bevægelser: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og tryk derefter
på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig.
Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

Â

Tryk: Læs emne op.

Â

Svirp til venstre eller højre: Vælg det næste eller forrige emne.

Â

Svirp opad eller nedad.: Afhænger af indstillingen af rotoren. Se “Bruge VoiceOver-
rotorbetjeningen” på side 152.

Â

Tryk med to fingre: Stop oplæsning af det aktuelle emne.

Â

Svirp opad med to fingre: Læs alt fra toppen af skærmen.

Â

Svirp nedad med to fingre: Læs alt fra den aktuelle placering.

Â

“Zigzag” med to fingre: Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et “z” ) for at fjerne
en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.

Â

Tryk tre gange med to fingre: Åbn Emnevælger.

Â

Svirp opad eller nedad med tre fingre: Rul en side ad gangen.

Â

Svirp til venstre eller højre med tre fingre: Gå til den næste eller forrige side (f.eks.
hjemmeskærmen, Værdipapirer eller Safari).

Â

Tryk med tre fingre: Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.

Â

Tryk øverst på skærmen med fire fingre: Vælg det første emne på siden.

Â

Tryk nederst på skærmen med fire fingre: Vælg det sidste emne på siden.

Aktivere

Â

Tryk to gange: Aktiver det valgte emne.

Â

Tryk tre gange: Tryk to gange på et emne.

Â

Splittryk: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne
og derefter trykke på skærmen med en anden finger for at aktivere et emne.

Â

Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger (“splittet tryk”): Aktiver
emnet.

Â

Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse: Brug en
standardbevægelse.
Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPhone, at den skal fortolke
den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde
fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en
kontakt.

Â

Tryk to gange med to fingre: Besvar eller afslut et opkald. Afspil eller sæt på pause i Musik,
Videoer, YouTube, Memoer eller Fotos. Tag et billede (kamera). Start eller sæt optagelse på
pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.

Â

Tryk to gange med to fingre og hold: Åbn funktion til mærkning af elementer

Â

Tryk tre gange med to fingre: Åbn Emnevælger.

Â

Tryk to gange med tre fingre: Slå lyden i VoiceOver til eller fra.

151

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Â

Tryk tre gange med tre fingre: Slå skærmtæppet til og fra.

Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen

Rotorbetjeningen er en virtuel drejeskive, som du kan bruge til at ændre resultaterne af op- og
nedadgående svirpebevægelser, når VoiceOver er slået til.
Betjene rotoren: Roter to fingre på skærmen på iPhone omkring et punkt mellem fingrene.

Ændre de indbyggede indstillinger i rotoren: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed >
VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal være tilgængelige, når du bruger rotoren.

Effekten af rotorindstillingen afhænger af, hvad du gør. Hvis du læser en e-post, som du har
modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn
for tegn, når du svirper opad. Hvis du gennemser en webside, kan du bruge rotorindstillingen til at
få læst hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et element til et
andet element af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Læse tekst
Vælg og hør tekst efter:

Tegn, ord eller linje

Â

Tale
Juster VoiceOver-tale efter:

Lydstyrke eller hastighed

Â

Brug af indtastnings-ekko, stemmeforandring eller fonetik (vha. Apple Wireless Keyboard)

Â

Se “Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard” på side 155.

Navigere
Vælge og høre emner efter:

Tegn, ord eller linje

Â

Overskrift

Â

Henvisning, besøgt henvisning, ikke besøgt henvisning eller henvisning på side

Â

Kontrolelement på formular

Â

Tabel eller række (ved navigation i en tabel)

Â

Liste

Â

Landmærke

Â

Billede

Â

Statisk tekst

Â

Emner af samme type

Â

Knapper

Â

Tekstfelter

Â

Søgefelter

Â

Beholdere (skærmområder som Dock)

Â

Zoom ind eller ud

152

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Skrive tekst
Flyt indsættelsespunktet, og hør tekst efter:

Tegn, ord eller linje

Â

Vælg redigeringsfunktion

Vælg sprog

Bruge en betjeningsmulighed
Vælg og hør værdier efter:

Tegn, ord eller linje

Â

Juster værdien i kontrolobjektet

Indtaste og redigere tekst med VoiceOver

Når du vælger et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruge tastaturet på skærmen eller et eksternt
tastatur, som er tilsluttet iPhone, til at skrive tekst.

Du kan indtaste tekst på to måder i VoiceOver – ved at skrive som normalt og ved at “røre”. Når du
skriver som normalt, vælger du en tast og trykker derefter to gange på skærmen for at indtaste
tegnet. Når du skriver ved at røre, skal du vælge en tast ved at røre den, hvorefter tegnet indtastes
automatisk, når du løfter fingeren. Det kan være hurtigere at skrive ved at røre, men det kræver
måske mere øvelse end at skrive som normalt.

VoiceOver giver dig også mulighed for at bruge redigeringsfunktionerne på iPhone til at klippe,
kopiere og indsætte i et tekstfelt.
Skrive tekst: Vælg et tekstfelt, der kan redigeres, tryk to gange for at vise indsættelsespunktet og
tastaturet på skærmen, og skriv tegn.

Â

Normal skrivning: Vælg en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre og derefter
trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast,
og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser
tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.

Â

Punktskrift: Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste
tegnet. Hvis du rører den forkerte tast, skal du flytte fingeren på tastaturet, indtil den ønskede
tast er valgt. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke
tegnet, før du løfter fingeren.
Bemærk: Punktskrift virker kun med de taster, som indtaster tekst. Brug normal skrivning med
andre taster som Skift, Slet og Retur.

Flytte indsættelsespunktet: Svirp opad og nedad for at flytte indsættelsespunktet fremad eller
tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsættelsespunktet tegn for tegn, ord
for ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd, når indsættelsespunktet flyttes, og læser det
tegn, ord eller den linje op, som indsættelsespunktet flyttes hen over.

Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsættelsespunktet efter hvert ord og før
mellemrummet eller tegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsættelsespunktet efter
det foregående ord og før mellemrummet eller tegnet efter ordet. Du flytter indsættelsespunktet
forbi tegnet efter et ord eller en sætning ved at skifte tilbage til tegnfunktion vha. rotoren. Når
indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem.
Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen
når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje,
der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den
linje, der læses op.

153

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Vælge at skrive som normalt eller
punktskrift:

Når VoiceOver er slået til, og der er valgt en tast på tastaturet, kan du bruge
rotoren til at vælge Indtastningsfunktion og derefter svirpe op eller ned.

Slette et tegn

Vælg

, og tryk to gange eller brug splittryk. Det skal du også gøre,

når du skriver ved at røre. Du sletter flere tegn ved at holde en finger på
Slettetasten og derefter trykke på skærmen med en anden finger en gang
for hvert tegn, der skal slettes. VoiceOver læser tegnet op, når det slettes.
Hvis Brug stemmeforandring er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i
et lavere toneleje.

Vælge tekst

Indstil rotoren til redigering, og svirp op eller ned for at vælge Vælg eller
Vælg alt, og tryk to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er
tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger
Vælg alt, vælges hele teksten. Knib udad eller indad for at udvide eller
formindske det valgte udsnit.

Klippe, kopiere eller indsætte

Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du
svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke
to gange.

Fortryde

Ryst iPhone, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal
fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtaste et tegn med accent

Når du skriver som normalt, skal du vælge det almindelige tegn og derefter
trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som
betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge
og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Ændre det sprog, du skriver på

Indstil rotoren til Sprog, og svirp op eller ned. Vælg “standardsprog” for at
vælge det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger. Sprogrotoren
vises kun, hvis du vælger mere end et sprog i VoiceOver-indstillingen
Sprogrotor. Se “Indstille VoiceOver” på side 148.

Foretage telefonopkald med VoiceOver

Tryk to gange på skærmen med to fingre for at besvare eller afslutte et opkald. Når du foretager et
telefonopkald, og VoiceOver er slået til, viser skærmen som standard den numeriske blok i stedet
for opkaldsmulighederne. På den måde er det nemmere at bruge den numeriske blok til at vælge
på en menu med muligheder, hvis du har ringet til et automatisk system.
Vise opkaldsmuligheder: Vælg knappen Skjul taster i nederste højre hjørne og tryk to gange.
Vise den numeriske blok igen: Vælg knappen Nummerblok midt på skærmen, og tryk to gange.

Bruge VoiceOver med Safari

Når du søger på internettet i Safari, og VoiceOver er slået til, kan du med rotoremnerne
Søgeresultater høre listen over forslag til søgeudtryk.
Søge på internettet: Vælg søgefeltet, indtast din søgning, og vælg derefter Søgeresultater vha.
rotoren. Svirp til højre eller venstre for at flytte ned eller op på listen, og tryk derefter to gange på
skærmen for at søge på internettet med det aktuelle søgeudtryk.

Bruge VoiceOver med Kort

Du kan bruge VoiceOver til at zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om
lokaliteter.
Zoome ind og ud: Vælg kortet, brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller
ned for at zoome ind eller ud.
Vælge en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et
emne til et andet.

154

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se
oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to
gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.
Tilpasse et memo: På skærmen Memoer skal du vælge knappen til højre for det memo, du
vil tilpasse, og derefter trykke to gange. Vælg derefter Tilpas memo, og tryk to gange. Vælg
begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp opad for at trække til højre, eller
svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position
tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas indtalt memo og trykke to
gange.
Tilpasse en video: Når du ser en video i Fotos, skal du trykke to gange på skærmen for at vise
betjeningspanelet til videoen og derefter vælge starten eller slutningen på tilpasningsværktøjet.
Svirp derefter opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver
fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen
ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver på iPhone vha. et Apple Wireless Keyboard. Se “Bruge et Apple Wireless
Keyboard” på side 27.

Du kan bruge VoiceOver-tastaturkommandoerne til at navigere på skærmen, vælge emner,
læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. Alle
tastaturkommandoerne (undtagen en) inkluderer VoiceOver-tastkombinationen ctrl-Alternativ, der
forkortes som “VO” i nedenstående tabel.

VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du bruger dem. Du kan bruge
VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker
på tastkombinationerne.

VoiceOver-tastaturkommandoer
VO = ctrl-Alternativ

Læse alt fra den aktuelle placering

VO–A

Læse fra toppen

VO–B

Flytte til statuslinjen

VO–M

Trykke på knappen Hjem

VO–H

Se det næste eller forrige emne

VO–højrepil eller VO–venstrepil

Trykke på et emne

VO–mellemrumstast

Trykke to gange med to fingre

VO–”-”

Vælge det næste eller forrige
rotoremne

VO–pil op eller VO–pil ned

Vælge det næste eller forrige
talerotoremne

VO–Kommando–venstrepil eller VO–Kommando–højrepil

Justere talerotoremne

VO–Kommando–pil op eller VO–Kommando–pil ned

Slå lyden på VoiceOver fra eller til

VO–S

Slå skærmtæppet til og fra

VO–Skift-S

155

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Slå VoiceOver-hjælp til

VO–K

Vende tilbage til den forrige skærm
eller slå VoiceOver-hjælp fra

Esc

Hurtig navigation
Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne. Hurtig navigation er som
standard slået fra.

Slå Hurtig navigation til og fra

Venstrepil–højrepil

Se det næste eller forrige emne

Højrepil eller venstrepil

Vælge det næste eller forrige emne
som anført af rotorindstillingen

Pil op eller pil ned

Vælge det første eller sidste emne

Ctrl–pil op eller ctrl–pil ned

“Trykke på” et emne

Pil op–pil ned

Rulle op, ned, til venstre eller til
højre

Alternativ–pil op, Alternativ–pil ned, Alternativ–venstrepil eller
Alternativ–højrepil

Ændre rotoren

Pil op–venstrepil eller pil op–højrepil

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Wireless Keyboard til at indtaste et telefonnummer i
Telefon eller til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med et bogstav til internettet
Når du viser en webside, når hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på
tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste
emne af den angivne type. Hvis du holder Skiftetasten nede, når du trykker på bogstaver, flyttes
der til det forrige emne.

H

Overskrift

L

Henvisning

R

Tekstfelt

B

Knap

C

Kontrolelement på formular

I

Billede

T

Tabel

S

Statisk tekst

W

ARIA-landmærke

X

Liste

M

Emner af samme type

1

Overskrift på niveau 1

2

Overskrift på niveau 2

3

Overskrift på niveau 3

4

Overskrift på niveau 4

5

Overskrift på niveau 5

6

Overskrift på niveau 6

156

Kapitel 31

Tilgængelighed

background image

Bruge en brailleskærm med VoiceOver

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm, der kan opdateres, til at læse VoiceOver-resultater i
braille, og du kan bruge en braille-skærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder
til at styre iPhone, når VoiceOver er slået fra. iPhone kan bruges med mange trådløse
brailleskærme. Der findes en liste over understøttede skærme på www.apple.com/dk/accessibility/
iphone/braille-display.html.
Indstille en brailleskærm: Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå
Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og
vælg skærmen.

Slå forkortet braille til og fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille.

Slå braille med otte punkter til og
fra

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille.

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt
oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Brailleskærmen bruger som standard det sprog, som Stemmekontrol er indstillet til. Det er som
standard det sprog, som er indstillet til iPhone, i Indstillinger > International > Sprog. Du kan
bruge sprogindstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.
Indstille sproget til VoiceOver: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og
vælg sproget.

Hvis du skifter sprog på iPhone, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen
igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre og længst til højre til at give oplysninger om
systemstatus og andre oplysninger:

Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked

Â

Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst

Â

VoiceOver-tale er gjort lydløs

Â

Spændingen på batteriet i iPhone er lav (under 20 % opladt)

Â

iPhone er vendt om på siden

Â

Skærmen er slået fra

Â

Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre

Â

Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Â

Indstille cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: Gå til
Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på
Venstre eller Højre.
Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.