iPhone - Tage fotografier og videoer

background image

Tage fotografier og videoer

Du åbner hurtigt Kamera, når iPhone er låst, ved at trykke på knappen Hjem eller Til/fra og
derefter trække opad.

Tage et fotografi: Sørg for, at kontakten Kamera/video er indstillet til , sigt derefter med iPhone,
og tryk på

. Du kan også tage et billede ved at trykke på knappen skru op.

Optage en video: Skub kontakten Kamera/video til , tryk derefter på

for at starte eller

stoppe optagelsen, eller tryk på knappen skru op.

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPhone som en lukker. Du kan kontrollere
lydstyrken med knapperne til lydstyrke eller kontakten Ring/stille.

Bemærk: I nogle områder afbrydes lukkerlyden ikke af kontakten Ring/stille.

Et rektangel viser kort det område, som kameraet fokuserer på, og indstiller eksponeringen. Når
du fotograferer mennesker, bruger iPhone 4S ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere og
afbalancere eksponeringen på op til 10 ansigter. Der vises et rektangel for hvert registreret ansigt.

Zoome ind og ud

Knib på skærmen (kamera på bagsiden, kun i kamerafunktion).

Slå nettet til

Tryk på Indstillinger.

Indstille fokus og eksponering

Tryk på personen eller objektet på skærmen. (Ansigtsgenkendelse er
midlertidigt slået fra.)

Låse fokus og eksponering

Hold en finger på skærmen, indtil rektanglet pulserer. AE/AF-lås vises
på skærmen, og fokus og eksponering forbliver låst, indtil du trykker på
skærmen igen.

Tage et skærmbillede

Tryk på knapperne Til/fra og Hjem på samme tid, og slip dem igen.
Skærmbilledet føjes til albummet Kamerarulle.