iPhone - FaceTime

background image

Poznámka: Funkce FaceTime nemusí být k dispozici ve všech oblastech.
Zahájení hovoru FaceTime: V Kontaktech vyberte jméno, klepněte na FaceTime a poté
klepněte na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které daná osoba používá pro FaceTime.
Chcete-li zavolat někomu, kdo používá iPhone 4 nebo novější, můžete začít nejprve hlasovým
hovorem a poté klepnout na volbu FaceTime.

Po navázání hlasového spojení se na vaší obrazovce objeví obrázek volané osoby. Vložený
obrázek ukazuje, co volaná osoba vidí. Chcete-li FaceTime používat v orientaci na šířku, otočte
iPhone.

Přepínání fotoaparátů

Přetáhnete svůj obraz

do libovolného rohu.

Ztlumení (vy vidíte i slyšíte, volající vidí, ale neslyší)

Pokud není k dispozici Wi-Fi síť (například tehdy, jestliže jste mimo dosah), máte možnost vytočit
číslo znovu pro hlasové volání.

Poznámka: Když voláte pomocí video volání FaceTime, vaše telefonní číslo se zobrazí i v
případě, že máte blokované nebo vypnuté zobrazování svého čísla volanému.

63

Kapitola 5

Telefon

background image

Použití Siri nebo hlasového
ovládání během hovoru FaceTime

Stiskněte tlačítko plochy a držte je, dokud neuslyšíte tón. V případě služby
Siri (iPhone 4S) také stačí pouze podržet iPhone se zapnutou obrazovkou
u ucha. Řekněte „FaceTime“ a poté jméno volané osoby.

Blokování hovorů FaceTime

Vyberte Nastavení > FaceTime a vypněte volbu FaceTime. FaceTime
můžete také zakázat v Omezeních. Viz „Omezení“ na stránce 176.

Použití vašeho Apple ID nebo
e-mailové adresy pro FaceTime

Vyberte Nastavení > FaceTime a poté klepněte na „Použijte pro FaceTime
své Apple ID“ nebo „Přidat e-mail“. Viz „FaceTime“ na stránce 63.