iPhone - Opravy služby Siri

background image

Opravy služby Siri

Když má Siri potíže

Může se stát, že Siri bude mít potíže porozumět tomu, co říkáte. Porozumění vaší řeči může
službě Siri ztěžovat například hlučné prostředí. Mluvíte-li s přízvukem, může Siri chvíli trvat, než
si na něj zvykne. Pokud vám správně neporozumí, můžete rozpoznaný text opravit.

Siri zobrazí rozpoznaný text spolu se svou odpovědí.
Oprava textu, který Siri slyšela: Klepněte na bublinu s textem, který vás Siri slyšela říkat.
Přepište požadavek nebo klepněte na na klávesnici a diktujte.
Informace o použití diktování viz „Diktování“ na stránce 58.
Jsou-li některé části textu podtrženy modře, klepněte na ně a Siri navrhne alternativní možnosti.
Klepněte na některý z návrhů nebo nahraďte text pomocí psaní či diktování.
Oprava Siri hlasem: Klepněte na a poté zopakujte nebo upřesněte svůj požadavek. Příklad: „I
meant Boston.“

Při opravě Siri neříkejte, co jste nechtěli říci, namísto toho jednoduše řekněte, co jste říci chtěli.
Oprava poštovní nebo textové zprávy: Dotáže-li se Siri, zda chcete odeslat zprávu, můžete
odpovědět například:
„Change it to: Call me tomorrow.“
„Add: See you there question mark.“
„No, send it to Bob.“

44

Kapitola 4

Siri

background image

„No.“ (Zpráva bude zachována, ale nebude odeslána.)
„Cancel.“
Chcete-li, aby vám Siri zprávu zopakovala, řekněte například „Read it back to me“ nebo „Read me
the message“. Je-li zpráva v pořádku, řekněte například: „Yes, send it.“
Viz „Mail“ na stránce 51 a „Zprávy“ na stránce 47.

Jak se Siri učí

Siri funguje od samého začátku bez jakýchkoli nastavení a postupem času se dále zlepšuje.
Siri se naučí rozpoznávat přízvuk a další charakteristické znaky vaší řeči a zařadí váš způsob
komunikace do některé z kategorií dialektů a typů výslovnosti, které dokáže rozpoznat. Jak
službu Siri postupně používá stále více lidí a je vystavena většímu počtu jazykových variant a
odchylek, bude se její rozpoznávací schopnost zlepšovat a Siri bude pracovat stále lépe.

Hlučná prostředí

V hlučném prostředí si přidržujte iPhone blízko u úst, ale nemluvte přímo do dolní části přístroje.
Nadále vyslovujte jasně a přirozeně. Po ukončení řeči klepněte na .

Chcete-li se Siri hovořit, zkuste také přidržet iPhone u ucha.

Připojení k síti

Siri vás může informovat, že má potíže s připojením k síti. Vzhledem k tomu, že Siri při
rozpoznávání hlasu využívá servery Apple a další služby, potřebujete připojení k Internetu
pomocí mobilní datové sítě 3G, 4G nebo Wi-Fi.