iPhone - Informace o likvidaci a recyklaci

background image

Informace o likvidaci a recyklaci

Program recyklace společnosti Apple (dostupný v některých oblastech): Informace o bezplatné
recyklaci vašeho starého mobilního telefonu, předplaceném poštovném a pokyny viz: www.
apple.com/recycling

Likvidace a recyklace iPhonu: iPhone je nutno správně zlikvidovat v souladu s místními
právními předpisy a směrnicemi. Protože iPhone obsahuje elektronické součástky a baterii,
musí být iPhone zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebování zařízení
iPhone, kontaktujte místní správu a informujte se o možnostech likvidace a recyklace nebo
jej prostě odložte v místním obchodu Apple nebo jej vraťte do Apple. Baterie bude vyjmuta
a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Více informací viz: www.apple.com/
recycling

Evropská unie – informace o likvidaci elektronických zařízení a baterií:

187

Dodatek B

Podpora a další informace

background image

Tento symbol značí, že v souladu s místními právními předpisy je třeba recyklovat váš produkt
a jeho baterie odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebování produktu, předejte jej
do sběrného dvora, určeného místní správou k recyklaci elektronického vybavení. Nevhodná
likvidace elektronického vybavení může být pokutována. Oddělený sběr a recyklace vašeho
produktu a jeho baterie napomohou chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude
recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběru a recyklačních službách pro iPhone naleznete na adrese: www.apple.com/
recycling/nationalservices/europe.html

Výměna baterie zařízení iPhone: Výměna dobíjecí baterie v zařízení iPhone by měla být vždy
svěřena společnosti Apple nebo poskytovateli servisu autorizovanému společností Apple. Další
informace o službách výměny baterie viz: www.apple.com/cz/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.