iPhone - Přepínání klávesnic

background image

Chcete-li zadat text v jiném jazyce, přepněte klávesnici.
Přepínání klávesnic při psaní: Dotykem a podržením klávesy s glóbem zobrazíte všechny
povolené klávesnice. Chcete-li vybrat klávesnici, sklouzněte prstem na název požadované
klávesnice a zvedněte prst. Klávesa s glóbem se zobrazí, když zapnete více než jednu
klávesnici.

Také můžete klepnout na . Po klepnutí na symbol se krátce zobrazí název nově vybrané
klávesnice. Dalším klepáním získáte přístup k dalším aktivovaným klávesnicím.

Mnoho klávesnic umožňuje zadat písmena, čísla a symboly, které nejsou na klávesnici vidět.
Zadávání znaků s diakritikou a jiných alternativních znaků: Dotkněte se souvisejícího
písmene, číslice nebo symbolu, podržte na něm prst a poté posunutím prstu vyberte variantu.
Na thajských klávesnicích můžete například vybírat nativní číslice přidržením příbuzné arabské
číslice.