iPhone - Създаване на резервно копие на iPhone

background image

Създаване на резервно копие на iPhone

Можете да използвате iCloud или iTunes за автоматично архивиране на iPhone. Ако изберете
да използвате автоматично архивиране с iCloud, не може автоматично да се архивира и с
вашия компютър чрез iTunes, но можете да използвате iTunes да архивирате ръчно на вашия
компютър.

Създаване на резервно копие с iCloud

iCloud автоматично всеки ден създава резервно копие на iPhone през Wi-Fi, когато е свързан
към контакт и е заключен. Датата и часът на последното резервно копие се представя
най-отдолу в списъка на екрана Storage & Backup (Пространство и архив). iCloud създава
резервно копие на:

Закупените музика, телевизионни предавания, програми и книги

Â

Снимките и видео клиповете от албума на камерата

Â

Параметрите на iPhone

Â

Данните на програмите

Â

Начален екран и как са подредени програмите

Â

199

background image

Съобщенията (iMessage, SMS и MMS)

Â

Тоновете за звънене

Â

Забележка: Закупената музика не се архивира във всички области и телевизионните
предавания не са достъпни във всички области.

Ако не сте активирали архивирането с iCloud, когато първоначално сте настроили iPhone,
можете да го включите от параметрите на iCloud.

Активиране на функцията за
създаване на резервно копие с
iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud), след това влезте с
вашия идентификатор Apple ID и парола, ако е необходимо. Отидете в
Storage & Backup (Пространство & Архив) и след това включете iCloud
Backup (Архивиране с iCloud).

Незабавно архивиране

Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud >
Пространство и архив) и след това докоснете Back Up Now (Създай
резервно копие сега).

Управляване на резервни копия

Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud
> Пространство и архив) и след това докоснете Manage Storage
(Управляване на пространство). Докоснете името на вашия iPhone.

Включване или изключване
създаването на резервно копие
на албума на камерата

Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup (Настройки > iCloud
> Пространство и архив) и след това докоснете Manage Storage
(Управляване на пространство). Докоснете името на вашия iPhone и
след това включете или изключете създаването на резервно копие на
албума на камерата.

Преглеждане на устройствата,
които са архивирани

Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage
(Настройки > iCloud > Пространство и архив > Управляване на
пространство).

Спиране на автоматично
архивиране с iCloud

Отидете в Settings > iCloud > Storage & Backup > Backup (Настройки >
iCloud > Пространство и архив > Архив) и след това изключете iCloud
Backup (Архивиране с iCloud).

Музика, която не е закупена от iTunes, не се архивира в iCloud. Трябва да използвате iTunes, за
да архивирате и възстановите това съдържание. Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.

Важно:

Архивирането на закупените музика и телевизионни предавания не е достъпно във

всички области. Предишни покупки може да не са достъпни, ако вече не са в iTunes Store, App
Store или iBookstore.

Закупеното съдържание, както и съдържанието в потока снимки не се включва в безплатното
5 GB свободно пространство в iCloud.

Създаване на резервно копие с iTunes

iTunes създава резервно копие на снимките в албума на камерата или в албума със запазени
снимки, в текстови съобщения, бележки, предишни повиквания, предпочитани контакти,
звукови параметри и други. Мултимедийните файлове, като песни и някои снимки, не се
архивират, но могат да бъдат възстановени при синхронизирането с iTunes.

Когато свържете iPhone с компютъра, с който обикновено синхронизирате, iTunes създава
резервно копие всеки път при:

Â

Синхронизиране с iTunes: iTunes синхронизира iPhone всеки път, когато свържете iPhone с
вашия компютър. iTunes не архивира автоматично iPhone, който не е конфигуриран с този
компютър. Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.

Â

Обновяване или възстановяване на iPhone: iTunes автоматично създава резервно копие на
iPhone преди обновяване и възстановяване.

200

Приложение B

Поддръжка и друга информация

background image

iTunes също така криптира резервните копия на iPhone, за да защити вашите данни.
Криптиране на резервните копия на iPhone: Изберете Encrypt iPhone backup (Криптиране
на резервно копие на iPhone) в екрана Summary (Обобщение) на iTunes.
Възстановяване на файлове и параметри от iPhone: Свържете iPhone с компютъра, с който
обикновено синхронизирате, изберете iPhone в прозореца на iTunes и щракнете Restore
(Възстанови) в панела Summary (Обобщение).

За да получите повече информация за резервните копия, включително и за настройките и
информацията, които се записват в резервните копия, посетете support.apple.com/kb/HT1766.

Изтриване на резервно копие от iTunes

Можете да изтриете резервно копие на iPhone от списъка с резервни копия в iTunes.
Например, може да се наложи да направите това, ако резервното копие е създадено на
компютъра на друг потребител.

Изтриване на резервно копие:

1

В iTunes отворете iTunes Preferences (Параметри на iTunes).

Â

Mac: Изберете iTunes > Preferences.

Â

Windows: Изберете Edit > Preferences.

2

Щракнете Devices (Устройства) (не е необходимо да сте свързали iPhone).

3

Изберете кое резервно копие искате да изтриете и след това щракнете Delete Backup (Изтрий

резервно копие).

4

Щракнете Delete (Изтрий), за да потвърдете изтриването на избраното резервно копие, след

това щракнете OK.