iPhone - Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone

background image

Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone

Можете да обновите софтуера на iPhone от Settings (Настройки) или като използвате iTunes.
Също така можете да изтриете или възстановите iPhone и след това да използвате iCloud или
iTunes, за да възстановите данните от резервно копие.

Изтритите данни не са достъпни от потребителския интерфейс на iPhone, но не се изтриват
окончателно от iPhone. Информация, как да изтриете съдържание и настройки, вижте в
„Ресетиране” на стр. 192.

Обновяване на iPhone

Можете да обновите софтуера на iPhone от Settings (Настройки) или като използвате iTunes.
Безжично обновяване на iPhone: Отидете в Settings > General > Software Update (Настройки
> Основни > Обновяване на софтуер). iPhone проверява за достъпни актуализации на
софтуера.
Обновяване на софтуера в iTunes: iTunes проверява за достъпни актуализации на софтуера
при всяко синхронизиране на iPhone с iTunes. Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.

За да получите повече информация за обновяването и възстановяването на софтуера на
iPhone, посетете support.apple.com/kb/HT4623.

Възстановяване на iPhone

Можете да използвате iCloud или iTunes да възстановите iPhone от резервно копие.

201

Приложение B

Поддръжка и друга информация

background image

Възстановяване от резервно копие в iCloud: Ресетирайте iPhone, за да изтриете всички
параметри и информация. Влезте в iCloud и изберете Restore from a Backup (Възстанови от
резервно копие) в Setup Assistant (Помощник при настройка). Вижте „Ресетиране” на стр. 192.
Възстановяване от резервно копие iTunes: Свържете iPhone с компютъра, с който
обикновено синхронизирате, изберете iPhone в прозореца на iTunes и щракнете Restore
(Възстанови) в панела Summary (Обобщение).

Ако софтуерът на iPhone е възстановен, можете да настроите iPhone като нов или да
възстановите вашите музика, видео, данни за програми и друго съдържание от резервното
копие.

За да получите повече информация за обновяването и възстановяването на софтуера на
iPhone, посетете support.apple.com/kb/HT1414.