iPhone - Информация за изхвърляне и рециклиране

background image

Информация за изхвърляне и рециклиране

Програма на Apple за рециклиране (достъпна само в някои области): За да се възползвате
от безплатно рециклиране на вашия стар мобилен телефон и да получите предварително
платен етикет за доставка и инструкции, посетете: www.apple.com/recycling

Изхвърляне и рециклиране на iPhone: При изхвърлянето на iPhone трябва да спазвате
местните закони и разпоредби. iPhone не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
защото, iPhone съдържа електронни компоненти и батерия. Когато iPhone достигне края
на своя живот, свържете се с местните власти, за да научите какви са възможностите за
изхвърляне и рециклиране. Освен това можете просто да го оставите в най-близкия магазин
на Apple или да го върнете на Apple. Батерията ще бъде извадена и рециклирана без вредно
въздействие за околната среда. За да научите повече, вижте: www.apple.com/recycling

Европейски съюз - Информация за изхвърляне на електроника и батерии:

Този символ означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и неговата
батерия трябва да се рециклират отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт
достигне края на живота си, трябва да го занесете на място за рециклиране на електронно
оборудване, обозначено от местните власти. Неправилното изхвърляне на електронно
оборудване заедно с отпадъците подлежи на глоби. Разделното събиране и рециклиране
на вашия продукт и неговата батерия ще помогне да се запазят природните ресурси и да
се гарантира, че той е рециклиран по начин, който защитава здравето на хората и околната
среда.

Информация за услугите за събиране и рециклиране на iPhone ще намерите на адрес:
www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Смяна на батерията на iPhone: Акумулаторната батерия на iPhone трябва да се сменя само
от Apple или в упълномощен сервиз от Apple. Повече информация за смяната на батериите
ще намерите на адрес: www.apple.com/bg/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Бразилия: Informações sobre descarte e reciclagem

204

Приложение B

Поддръжка и друга информация

background image

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis
e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.