iPhone - Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване

background image

Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване

В следващата таблица е описано откъде можете да получите повече информация, свързана с
безопасността, програмите и сервизното обслужване на iPhone.

Информация по тема

Изпълнете следните действия

Безопасно използване на iPhone

Най-новата информация за техники на безопасност
и нормативни актове можете да намерите в
Ръководство за продукта на
адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone for
the latest safety and regulatory information.

Сервизно обслужване и поддръжка на iPhone,
съвети, форуми и пакети за изтегляне със софтуер
на Apple

Посетете www.apple.com/bg/support/iphone.

Сервизно обслужване и поддръжка от страна на
мобилния оператор

Свържете се с мобилния оператор или посетете
неговия web сайт.

202

Приложение B

Поддръжка и друга информация

background image

Информация по тема

Изпълнете следните действия

Най-новата информация за iPhone

Посетете www.apple.com/bg/iphone.

Създаване на регистрация Apple ID

Посетете appleid.apple.com.

Използване на iCloud

Посетете www.apple.com/bg/support/icloud.

Използване на iTunes

Отворете iTunes и изберете Help > iTunes Help
(Помощ > Помощ за iTunes). Можете да се
възползвате от онлайн обучение за iTunes (може
да не е достъпно във всички области), ако посетите
www.apple.com/support/itunes.

Използване на iPhoto на OS X

Отворете iPhoto и изберете Help > iPhoto Help
(Помощ > Помощ за iPhoto).

Използване на Address Book на OS X

Отворете Address Book и изберете Help > Address
Book Help (Помощ > Помощ за Address Book).

Използване на iCal на OS X

Отворете iCal и изберете Help > iCal Help (Помощ >
Помощ за iCal).

Microsoft Outlook, Windows Address Book и Adobe
Photoshop Elements

Вижте документацията, която сте получили с тези
програми.

Намиране на серийния номер на iPhone, неговия
международен идентификатор за мобилно
оборудване (IMEI), ICCD или идентификатора за
мобилно оборудване (MEID).

Можете да намерите серийния номер на iPhone,
неговия международен идентификатор за мобилно
оборудване (IMEI), ICCD или идентификатора
за мобилно оборудване (MEID) в комплекта на
iPhone. Освен това на iPhone можете да изберете
Settings > General > About (Настройки > Основни
> Информация). Повече информация можете да
намерите на адрес support.apple.com/kb/ht1267.

Гаранционно обслужване

Най-напред се възползвайте от съветите в това
ръководство и от ресурсите, намерени в интернет.
След това посетете www.apple.com/bg/support
или се запознайте с документацията Ръководство
за продукта
на адрес support.apple.com/bg_BG/
manuals/iphone.

Смяна на батерията

Посетете www.apple.com/bg/batteries/replacements.
html.