iPhone - Превключване на клавиатури

background image

За да въведете текст на друг език, сменете клавиатурата.
Превключване на клавиатури, докато въвеждате: Натиснете и задръжте клавиша Globe ,
за да се представят включените клавиатури. За да изберете клавиатура, плъзнете пръст до
името на клавиатурата и пуснете. Клавишът глобус се появява, когато включите повече от
една клавиатура.

Също така можете да докоснете . Когато докоснете , за кратко се появява името на
активираната клавиатура. Продължете да докосвате иконката, за да се активира някоя от
другите включени клавиатури.

Много клавиатури позволяват въвеждането на букви, цифри или символи, които не се виждат
на клавиатурата.
Въвеждане на букви с диакритични знаци или алтернативни символи: Докоснете
и задръжте съответна буква или символ и след това плъзнете с пръст, за да изберете
необходимия вариант. Например с клавиатурите на тайландски можете да въведете техните
специфични цифри, като натиснете и задържите съответната арабска цифра.

194