iPhone - Търсене в съобщения

background image

Търсене в съобщения

Можете да търсите в съдържанието на диалозите в списъка Messages (Съобщения).
Търсене в диалог: Докоснете горната част на екрана, за да се покаже полето за търсене,
след което въведете текста, който търсите.

Също така можете да търсите в диалозите от Начален екран. Вижте „Търсене” на стр. 31.

95

Глава 9

Messages (Съобщения)