iPhone - Изпращане на съобщение до група

background image

С помощта на изпращането на съобщение до група можете да изпратите съобщение до
няколко получатели. iMessage и MMS (не е достъпно във всички области) поддържат
изпращането на съобщение до група.
Изпращане на съобщение до група: Докоснете и след това докоснете няколко
получатели.

Забележка: При MMS изпращането на съобщение до група трябва да е включено в Settings >
Messages (Настройки > Съобщения) и отговорите се изпращат само до вас - не се копират до
другите хора в групата.