iPhone - Изпращане на музика, видео и други

background image

Изпращане на музика, видео и други

При iMessage или MMS можете да изпращате снимки, видео, местоположение, информация за
контакт и аудио бележка.
Изпращане на снимка или видео: Докоснете .

Максималният размер на прикачените файлове се определя от вашия мобилен оператор.
iPhone може да компресира прикачените снимка и видео, ако е необходимо.

Изпращане на местоположение

В Maps (Карти) докоснете

за местоположение, докоснете Share

Location (Изпрати местоположение) (най-отдолу на екрана) и след това
докоснете Message (Съобщение).

Изпращане на информация за
контакт

В Contacts (Контакти) изберете контакт, докоснете Share Contact
(Сподели контакт) (в долната част на екрана) и след това докоснете
Message (Съобщение).

Изпращане на аудио бележка

Във Voice Memos (Аудио бележки) докоснете , докоснете аудио
бележка, докоснете Share (Изпрати) и след това докоснете Message
(Съобщение).

Записване на получена снимка
или видео към албума на
камерата

Докоснете снимка или видео, след което докоснете

.

Копиране на снимка или видео

Докоснете и задръжте прикачения файл и след това докоснете Copy
(Копирай).

Записване на получена
информация за контакти

Докоснете балончето с контакта и след това докоснете Create New
Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към
съществуващ).