iPhone - Genius

background image

Когато синхронизира компилация Genius Mix, iTunes може да избере и да синхронизира
песни от вашата библиотека, които иначе не са избрани да се синхронизират.
Браузване на компилации Genius Mix: Докоснете Genius (докоснете първо More (Още),
ако не виждате Genius). Плъзнете пръст наляво или надясно, за да се представят други
компилации. За да се възпроизведе компилация, докоснете .
Създаване на списък Genius: Прегледайте Playlists (Списъци), след това докоснете Genius
Playlist (списък Genius ) и изберете песен от списъка.
За да създадете списък Genius от екрана Now Playing (Сега се изпълнява), докоснете, за да се
предствят бутоните за управление и след това докоснете .

Записване на списък Genius

В списъка докоснете Save (Запиши). Той се записва в списък със заглавие
името на избраната песен.

Обновяване на списък Genius

В списъка докоснете Refresh (Обнови).

Създаване на списък Genius, като
използвате различна песен

Докоснете Genius Playlist, след това докоснете New (Нов) и изберете
песен.

Изтриване на записан списък
Genius

Докоснете списък Genius, след което докоснете Delete (Изтрий).

Списъците Genius, създадени на iPhone, се копират на вашия компютър, когато
синхронизирате с iTunes.

Забележка: Ако е синхронизиран с iTunes, не можете да изтриете списъка Genius директно от
iPhone. Използвайте iTunes, за да добавите име на списъка, да спрете синхронизирането или
да го изтриете.