iPhone - Бутони за управление на подкасти и аудио книги

background image

Бутони за управление на подкасти и аудио книги

Когато започне възпроизвеждането, на екрана Now Playing (Сега се изпълнява) се появяват
бутоните за управление и информация за подкасти и аудио книги.

Навигационна

скала

Плъзгач

Скорост на

възпроизвеждане

Повторение на 30 секунди

Имейл

87

Глава 8

Music (Музика)

background image

Определяне скоростта на
възпроизвеждане

Докоснете . Докоснете отново, за да промените скоростта.

= Два пъти по-бързо
= Два пъти по-бавно
= Нормална скорост

Преминаване към произволно
място по навигационната скала

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст
надолу, за да намалите скоростта на навигационната скала.

Показване и скриване на
бутоните за управление

Докоснете средата на екрана.

Скриване информацията за
подкаст

Отидете в Settings > Music (Настройки > Музика).