iPhone - Преглед на web страници

background image

Преглед на web страници

Търси в web и

в текущата страница.

Прокарайте пръст през

отворените web

страници или отворете

нова страница.

Докоснете двукратно

елемент или

приближете или

раздалечете пръсти,

за да приближите или

раздалечите.

Въведете web адрес (URL).

Добавете отметка, елемент в списъка за

четене, иконка към Начален екран или

изпратете или отпечатайте страница.

Докоснете лентата за състоянието, за да

прелистите бързо до най-горната част.

Прегледайте вашите отметки

или списък за четене.

Преглеждане на web страница: Докоснете полето с адреса (в заглавната лента), за да се
появи клавиатурата. Въведете web страница и след това докоснете Go (Премини).
Ако полето за адрес не се вижда, докоснете лентата за състоянието, за да се придвижите
бързо към горната част на екрана.

Можете да разглеждате web страници с екран във вертикална или хоризонтална ориентация.

81

background image

Изтриване на текста в адресното
поле

Докоснете .

Прелистване на web страница

Изтеглете нагоре, надолу или настрани.

Прелистване в рамките на
определена област на web
страница

Прелиствайте с два пръста вътре в рамката.

Отваряне на нова страница

Докоснете и след това докоснете New Page (Нова страница). Можете
да отворите едновременно до осем страници. Цифрата в показва
броя на отворените страници.

Преминаване към друга страница Докоснете , плъзнете пръст наляво или надясно и след това

докоснете страницата.

Прекъсване на зареждането на
страница

Докоснете .

Повторно зареждане на web
страница

Докоснете в полето на адреса.

Затваряне на страница

Докоснете и след това докоснете

в страницата.

Защитаване на лична
информация и блокиране
на някои web страници от
проследяване

Отидете в Settings > Safari (Настройки > Safari ) и включете функцията
Private Browsing (Защитено браузване).

Настройване на опции за Safari

Отидете в Settings > Safari (Настройки > Safari).