iPhone - Отметки и история

background image

Отметки и история

Записване на страница като отметка: Отворете страницата, докоснете и след това
докоснете Add Bookmark (Добави отметка).
Когато записвате отметка, можете да редактирате нейното заглавие. По подразбиране
отметките се записват в най-горното ниво на папка Bookmarks (Отметки). Докоснете
Bookmarks (Отметки), за да изберете друга папка.

83

Глава 7

Safari

background image

Преглеждане на посетени web страници (история): Докоснете и след това докоснете
History (История). За да изчистите посетените страници, докоснете Clear (Изчисти).

Отваряне на страница, записана
като отметка

Докоснете

.

Редактиране на отметка или
папка с отметки

Докоснете

, изберете папката, която съдържа отметката или папката,

която искате да редактирате и след това докоснете Edit (Редактирай).

Поддържане на актуални
отметки на вашите устройства и
компютри с помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете
Bookmarks (Отметки). Вижте „iCloud” на стр. 18.

Синхронизиране на отметки с
web браузър на компютър

Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.