iPhone - Въвеждане на текст и попълване на формуляри

background image

Въвеждане на текст и попълване на формуляри

Въвеждане на текст: Докоснете текстово поле, за да се отвори клавиатурата.

Преместване към друго текстово
поле

Докоснете текстовото поле или някой от бутоните Next (Следващ) или
Previous (Предишен).

Изпращане на формуляр

Докоснете Go (Премини) или Search (Търси) или връзката на страницата,
за да се представи формулярът, ако е достъпен.

За да включите функцията AutoFill (Автоматично попълване) да ви помага с попълването
на формулярите, отидете в Settings > Safari > AutoFill (Настройки > Safari > Автоматично
попълване).

Търсене