iPhone - Работа с няколко регистрации

background image

Работа с няколко регистрации

Ако сте настроили повече регистрации, имате достъп до тях с помощта на частта Accounts
(Регистрации) в екрана Mailboxes (Пощенски кутии). Също така можете да докоснете All
Inboxes (Всички пощенски кутии), за да видите всички входящи съобщения, събрани в един
списък. За информация за настройване на допълнителни регистрации за електронна поща
вижте „Регистрации и настройки на електронна поща” на стр. 78.

Когато пишете ново съобщение, докоснете полето От, за да изберете от коя регистрация да
изпратите съобщението.