iPhone - Изпращане на имейл

background image

Изпращане на имейл

Можете да изпратите имейл на всеки, който има адрес за електронна поща.
Създаване на съобщение: Докоснете

Добавяне на получател от
Contacts (Контакти)

Въведете име или електронен адрес в полето За или докоснете

.

Пренареждане на получателите

За да преместите получател от едно поле в друго, например от полето
За в полето Копие до, изтеглете името на получателя до новото място.

Форматиране на текста да
е удебелен, наклонен или
подчертан

Докоснете курсора, за да се представят бутоните за избор и след това
докоснете Select (Избери). Изтеглете курсора, за да изберете текста,
който искате да форматирате. Докоснете и след това докоснете
B/I/U (Удебелен/Наклонен/Подчертан). Докоснете Bold (Удебелен), Italic
(Наклонен) или Underline (Подчертан), за да приложите форматирането.

Изпращане на снимка или видео
с имейл

Във Photos (Снимки) изберете снимка или видео, докоснете

и след

това докоснете Email Photo (Изпрати снимка с имейл) или Email Video
(Изпрати видео с имейл). Освен това можете да копирате или вмъквате
снимки и видео.
За да изпратите няколко снимки или видео, докоснете

, докато

преглеждате умалените изображения на снимките в албум. Докоснете,
за да изберете снимки или видео, докоснете Share (Сподели) и след това
докоснете Email (Имейл).

75

Глава 6

Mail

background image

Записване на чернова на
съобщение, което да довършите
по-късно

Докоснете Cancel (Откажи), а след това докоснете Save (Запиши).
Съобщението се записва в пощенската кутия с чернови. Докоснете и
задръжте за бърз достъп.

Отговаряне на съобщение

Докоснете

и след това докоснете Reply (Отговори). Няма да се

изпратят файловете или изображенията, които са прикачени към
първоначалното съобщение. За да включите прикачените файлове,
препратете съобщението, вместо да отговорите.

Цитиране част от съобщението,
което препращате или на което
отговаряте

Докоснете и задръжте, за да изберете текста. Изтеглете маркерите, за
да изберете текста, който искате да включите в отговора, след което
докоснете

.

За да промените формата на цитирания текст, докоснете и задръжте,
за да изберете текста, след което докоснете . Докоснете Quote Level
(Размер на цитат), след което докоснете Increase (Увеличи) или Decrease
(Намали).

Препращане на съобщение

Отворете съобщение, докоснете

и след това докоснете Forward

(Препрати).

Обменяне на информация за
контакт

В Contacts (Контакти) изберете контакт, докоснете Share Contact
(Сподели контакт) в долната част на екрана с информация.