iPhone - Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер

background image

Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване

на телефонния номер

Прехвърляне на повиквания

Можете да настроите iPhone да прехвърля входящите повиквания към друг номер.

Забележка: Разговорите FaceTime не се прехвърлят.
Включване на функция прехвърляне на повиквания (GSM): Отидете в Settings > Phone
> Call Forwarding (Настройки > Телефон > Прехвърляне на повиквания) и активирайте
функцията Call Forwarding. На екрана Forwarding To (Прехвърляне към) въведете телефонния
номер, към който да се прехвърлят повикванията.
Включване на функция прехвърляне на повиквания (CDMA): Въведете *72, следвано от
номера, на който прехвърляте повикванията, след което докоснете Call (Позвъни).

За да изключите прехвърлянето на повиквания (CDMA), въведете *73 и след това докоснете
Call (Позвъни).

Когато прехвърлянето на повиквания е включено при GSM, в лентата за състоянието
се появява иконка за прехвърляне на повикване ( ). Когато настройвате функцията за
прехвърляне на повиквания на iPhone, трябва да имате достъп до мобилната мрежа, защото в
противен случай повикванията няма да се прехвърлят.

Изчакване на повиквания

Функцията за изчакване на повиквания дава възможност да получите информация, ако има
входящо повикване, докато водите разговор. Също така можете:

Да отхвърлите входящо повикване

Â

Да задържите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване

Â

Да приключите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване

Â

70

Глава 5

Phone (Телефон)

background image

Ако функцията за изчакване на повиквания е изключена, когато провеждате разговор,
входящите повиквания директно се прехвърлят към гласовата поща. Вижте „Второ
повикване” на стр. 64.
Включване на функция изчакване на повиквания (GSM): Отидете в Settings > Phone > Call
Waiting (Настройки > Телефон > Изчакване на повикване).

Изчакването на повиквания е включено по подразбиране при CDMA, но може да бъде
изключено за отделен разговор.
Изключване на функцията за изчакване на повиквания за разговор (CDMA): Въведете *70,
след което наберете телефонния номер.

Скриване и показване на телефонния номер

Функцията за показване на телефонния номер представя вашето име или телефонен номер
на отсрещната страна, ако съответното устройство има тази възможност и ако не сте
изключили или блокирали функцията.

Забележка: При разговори FaceTime вашият телефонен номер се вижда дори когато е
изключена функцията за показване на телефонния номер.
Показване и скриване на телефонния номер (GSM): Отидете в Settings > Phone > Show My
Caller ID (Настройки > Телефон > Показвай телефонния ми номер).

Показването на телефонния номер е включено по подразбиране при CDMA, но може да бъде
изключено за отделен разговор.
Скриване на телефонния номер при повикване (CDMA): Въведете *67, след което наберете
телефонния номер.