iPhone - Настройване на опции за Phone (Телефон)

background image

Настройване на опции за Phone (Телефон)

В Settings (Настройки), отидете във Phone (Телефон), за да:

Видите телефонния номер на вашия iPhone

Â

Включите или изключите прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на

Â

телефонния номер (GSM).
Включите или изключите TTY

Â

Смените паролата на гласовата поща (GSM)

Â

Включите или изключите международния помощник - ако се обаждате от чужбина,

Â

международният помощник ви дава възможност да осъществявате разговор с контакти и
предпочитани номера в САЩ, без да се налага да добавяте код за държавата (GSM)
Заключите вашата SIM карта с PIN код, който трябва да въвеждате, когато включвате iPhone

Â

(някои мобилни оператори изискват въвеждането)

В Settings (Настройки) отидете във FaceTime, за да:

Включете или изключете FaceTime

Â

Използвате идентификатора Apple ID за FaceTime

Â

Добавите електронен адрес за FaceTime

Â

За да настроите тоновете за звънене, опциите за вибрация и звука за гласова поща, отидете в
Settings > Sounds (Настройки > Звук). Също така вижте „Звук и превключвател със/без звук” на
стр. 184.

73

Глава 5

Phone (Телефон)