iPhone - Международни разговори

background image

Международни разговори

Провеждане на международни разговори от вашия регион

За да получите информация относно провеждане на изходящи международни разговори
от вашия регион, включително тарифи и други приложими такси, се свържете с мобилния
оператор или посетете неговия web сайт.

Използване на iPhone в чужбина

Имате възможност да използвате iPhone, когато пътувате в чужбина, за да осъществявате
повиквания, да изпращате и получавате съобщения и да използвате програми, с които имате
достъп до интернет в зависимост от достъпните мрежи.
Активиране на международен роуминг: Свържете се с вашия мобилен оператор за
информация, свързана с поддръжката и таксите.

Важно:

Могат да ви бъдат начислени такси за роуминг за пренос на глас, текстови съобщения

и данни. Изключването на роуминга на данни и глас помага да се избегнат такси за телефонни
повиквания и пренос на данни през мобилната мрежа (включително визуалната гласова
поща), когато пътувате извън мрежата на вашия мобилен оператор.

Ако имате iPhone 4S, активиран в CDMA мрежа, можете да го използвате в GSM мрежа, ако
имате инсталирана SIM карта. Вижте „Инсталиране на SIM карта” на стр. 15. Когато използвате
в роуминг GSM мрежа, iPhone има достъп до функциите на GSM мрежата. Могат да ви бъдат
начислени такси. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Изключване на роуминга на глас
в CDMA мрежа

Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).
Изключването на роуминга на глас изключва телефонните повиквания,
когато сте извън мрежата на вашия мобилен оператор.

Изключване на роуминга на
данни

Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).
Изключването на роуминга на данни изключва преноса на данни през
мобилната мрежа. Програмите, които зависят от интернет достъпа са
изключени, освен ако iPhone няма интернет достъп през Wi-Fi мрежа.
Преноса на визуална гласова поща се прекратява, когато сте в роуминг,
освен ако вашият мобилен оператор не ви таксува за това.

Настройване iPhone да добавя
правилен код, когато набирате от
друга държава

Отидете в Settings > Phone (Настройки > Телефон), след това включете
International Assist (Международен помощник) (не е достъпен във
всички области). Това ви помага да използвате контакти и предпочитани
номера, за да осъществявате повиквания към САЩ, без да се налага да
добавяте код за държавата.

Избиране на мобилен оператор

Отидете в Settings > Carrier (Настройки > Мобилен оператор). Тази
опция е достъпна, само когато пътувате извън мрежата на вашия
мобилен оператор и можете да провеждате разговори чрез оператори,
които имат роуминг споразумения с вашия мобилен оператор. За да
научите повече, вижте „Мобилен оператор” на стр. 184.

Използване на GSM мрежи извън
страната с iPhone със CDMА

Отидете в Settings > Network > Roaming (Настройки > Основни >
Роуминг), след което изключете International CDMA.

Получаване на гласова поща при
недостъпна визуална гласова
поща

Наберете вашия собствен номер (при CDMA въведете вашия номер и
след това #) или докоснете и задръжте „1“ на клавиатурата с цифри.

Изключване на мрежовите данни Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).

Изключване на мрежовите услуги Отидете в Settings (Настройки), докоснете Airplane Mode (режим Полет),

за да го включите. След това докоснете Wi-Fi и включете Wi-Fi.
Входящите повиквания се изпращат директно към гласовата поща. За
да можете да осъществявате и да получавате повиквания, както и да
получавате гласови съобщения, изключете режим Полет.

72

Глава 5

Phone (Телефон)