iPhone - Визуална гласова поща

background image

Визуална гласова поща

Настройка на гласова поща

Визуалната гласова поща на iPhone представя списък със съобщенията, които сте получили
и дава възможност да изберете кои да прослушате или изтриете, без да е необходимо да
изслушвате инструкции или предходни съобщения.

Забележка: Визуалната гласова поща може да не е достъпна във всички области или може
да е допълнителна услуга. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация. Ако
визуалната гласова поща не е достъпна, докоснете Voicemail (Гласова поща) и следвайте
гласовите инструкции, за да прослушате съобщенията си.

Брой пропуснати повиквания и непрослушани

съобщения от гласовата поща.

При първото докосване на Voicemail (Гласова поща) iPhone ви насочва да създадете парола
за достъп до гласовата си поща и да запишете поздравително съобщение в нея.
Промяна на поздравителното съобщение: Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това
Custom (С настройка). Докоснете Record (Запис) и кажете поздравителното съобщение. Когато
приключите, докоснете Stop (Стоп).
За да чуете записаното, докоснете Play (Изпълни). За да презапишете, докоснете Record
(Запис) отново. Докоснете Save (Запиши), когато сте доволни.

Използване на стандартното
съобщение на мобилния
оператор

Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това Default (Стандартно).

Настройване на звуков сигнал
за ново съобщение в гласовата
поща

Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и след това включете
New Voicemail (Нова гласова поща). Сигналът се чува еднократно за
всяко ново съобщение.
Ако превключвателят със/без звук е в положение без звук, iPhone няма
да възпроизвежда този звуков сигнал.

Промяна на паролата за гласова
поща

Отидете в Settings > Phone > Change Voicemail Password (Настройки >
Телефон > Промяна на паролата за гласова поща).

Прослушване на гласова поща

Когато докоснете Phone (Телефон), iPhone показва броя пропуснати повиквания и
непрослушани съобщения в гласовата поща.

68

Глава 5

Phone (Телефон)

background image

Докоснете Voicemail (Гласова поща), за да видите списъка със съобщенията.

Изтеглете плъзгача, за

да преминете към

произволно място в

съобщението.

Непрослушани

съобщения

Възпроизвеждане/Пауза

Информация за контакт

Навигационна скала

Говорител (Аудио, ако

е свързано Bluetooth

устройство. Докоснете

го, за да изберете

аудио изхода.)

Върнете обаждане.

Прослушване на гласово съобщение: Докоснете Voicemail (Гласова поща), след което
докоснете съобщение.
Ако вече сте го чули, повторното докосване ще го възпроизведе отново. Използвайте и , за
да сложите на пауза или да възпроизведете отново.

След като сте прослушали дадено съобщение, то се запазва, докато не бъде изтрито от
мобилния оператор.

Прослушване на гласова поща от
друг телефон

Наберете собствения си номер или номера за дистанционен достъп на
мобилния оператор.

Изтриване на съобщения

Изтриване на съобщение: Прокарайте пръст през съобщение или го докоснете, след което
докоснете Delete (Изтрий).

Забележка: В някои области изтритите гласови съобщения може да се премахват
окончателно от мобилния оператор.

Прослушване на изтрито
съобщение

Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и
след това съобщението.

Възстановяване на съобщение

Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка),
изберете съобщението и след това докоснете Undelete (Възстанови).

Окончателно изтриване на
съобщения

Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и
след това Clear All (Изчисти всички).