iPhone - Wallpaper (Фон)

background image

Wallpaper (Фон)

Настройките за фона ви дават възможност да изберете картинка или снимка за фон при
заключен екран или за началния екран. Вижте „Добавяне на фон” на стр. 25.