iPhone - Персонален Hotspot

background image

Персонален Hotspot

Можете да използвате функцията за персонален Hotspot (iPhone 4 или следващ), за да
споделяте интернет връзката с компютър или друго устройство - като iPod touch, iPad или
друг iPhone, свързан с вашия iPhone през Wi-Fi. Също така можете да използвате функцията за
персонален Hotspot, за да споделите интернет връзка с компютър, който е свързан с вашия
iPhone с Bluetooth или USB. Функцията персонален Hotspot работи само ако iPhone е свързан
с интернет през мобилната мрежа за данни.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна навсякъде. Възможно е начисляването на
допълнителни такси. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.
Споделяне на Интернет връзка: Отидете в Settings > General > Network (Настройки >
Основни > Мрежа) и докоснете Set Up Personal Hotspot (Настройване на персонален Hotspot)
- ако се появи - за да настроите услугата с вашия мобилен оператор.

След като включите персонален Hotspot, другите устройства могат да се свържат по следните
начини:

Â

W-Fi: На устройството изберете вашия iPhone от списъка с достъпни Wi-Fi мрежи.

Â

USB: Свържете компютъра към iPhone с помощта на кабела Dock Connector към USB. На
компютъра в параметрите на мрежата, изберете iPhone и конфигурирайте настройките на
мрежата.

Â

Bluetooth: На iPhone отидете в Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни
> Bluetooth) и активирайте Bluetooth. За да свържете iPhone с вашето устройство, се
обърнете към документацията, която сте получили с компютъра.

Когато устройството е свързано, се появява символ на синя ръка в горната част на екрана
на iPhone. Персоналният Hotspot остава активен, когато използвате USB връзка, независимо
дали активно използвате интернет връзката.

Забележка: Иконката на персонален Hotspot се появява на лентата за състояние на iOS
устройствата, които използват персонален Hotspot.

Смяна на паролата на Wi-Fi за
iPhone

Отидете в Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password (Настройки >
Персонален Hotspot > Парола за Wi-Fi) и след това въведете парола с
най-малко 8 знака.

Информация за времето, през
което е използвана мобилната
мрежа за данни

Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки >
Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа).

183

Глава 32

Settings (Настройки)