iPhone - Параметри на програми

background image

Параметри на програми

За информация относно параметрите за настройка на програмите вижте другите глави.
Например информация за параметрите на програмата Safari потърсете в глава 7, „Safari,” на
стр. 81.

193

Глава 32

Settings (Настройки)