iPhone - Основни настройки

background image

Основни настройки

В основните настройки са включени параметри за мрежа, общ достъп, защита и други
параметри на iOS. Освен това тук можете да намерите информация за вашия iPhone и да
възстановите първоначалните настройки на iPhone.

Информация

Отидете в Settings > General > About (Настройки >Основни > Информация), за да видите
информация за iPhone, включително за свободно пространство за съхранение, сериен
номер, мрежов адрес, идентификатори IMEI (International Mobile Equipment Identity) и
ICCID (Integrated Circuit Card Identifier или Smart Card)) (GSM), идентификатор MEID (Mobile
Equipment Identifier) (CDMA) и информация за лицензи и стандарти.
Промяна на име на устройство: Отидете в Settings > General > About (Настройки > Основни
> Информация), след което докоснете Name (Име).
Името на устройството се появява в страничната лента, когато е свързано към iTunes и се
използва от iCloud.

Обновяване на софтуер

С помощта на функцията за обновяване на софтуер можете да изтеглите и инсталирате
актуализации на iOS от Apple.
Обновяване с последната версия на iOS: Отидете в Settings > General > Software Update
(Настройки > Основни > Обновяване на софтуер).

Ако е достъпна по-нова версия на iOS, следвайте инструкциите на екрана, за да я изтеглите и
инсталирате.

Забележка: Уверете се, че iPhone е свързан към захранване, така че инсталирането, което
може да отнеме няколко минути, ще може да приключи успешно.

Използване

С помощта на параметрите Usage (Използване) виждате използването на мобилната мрежата,
състоянието на батерията и свободното пространство за съхранение. Също така можете да
преглеждате и управлявате информацията, записана в iCloud.
Преглеждане на използването на мобилната мрежата, състоянието на батерията и
свободното пространство за съхранение:
Отидете в Settings > General > Usage (Настройки
> Основни > Използване).

185

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Преглеждане на използването на
мобилна мрежа

Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки >
Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа).

Управляване на съхранената
информация в iCloud

Отидете в Settings > General > Usage > Manage Storage (Настройки >
Основни > Използване > Управление на пространство за съхранение).
Можете да преглеждате и да изтривате резервни копия, както и да
изключите архивирането на албума на камерата. Също така можете да
закупите допълнително пространство в iCloud.
За да научите повече, вижте „iCloud” на стр. 18.

Преглеждане на заетото
пространството на програмите

Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни >
Използване). Представено е пространството, заето от всяка инсталирана
програма. За повече информация докоснете името на програмата.

Нулиране на статистиките за
използване

Отидете в Settings > General > Usage > Cellular Usage (Настройки >
Основни > Използване > Използване на мобилна мрежа) и след това
докоснете Reset Statistics (Нулирай статистика), за да изтриете данните и
натрупаните времена.

Показване на батерията в
проценти

Отидете в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Употреба)
и включете Battery Percentage (Батерията в проценти).

Siri

Включване на Siri: Отидете в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri).
Информация, как да използвате Siri и да промените параметрите на Siri, вижте в „Настройване
на параметрите на Siri” на стр. 46.

Мрежа

Използвайте мрежовите параметри, за да конфигурирате VPN (virtual private network) връзка,
да настроите параметрите за Wi-Fi мрежи, както и да включите или изключите мобилния
роуминг на данни.

Когато някоя програма трябва да използва интернет, iPhone извършва подред следното,
преди свързване:

Свързва се към последно използваната достъпна Wi-Fi мрежа

Â

.

Представя списък с Wi-Fi мрежи, които са в обхват и се свързва към тази, която изберете.

Â

Свързва се към мобилна мрежа за данни, ако е достъпна.

Â

Ако iPhone е свързан към интернет през мобилна мрежа за данни, иконките , , или се
появяват в лентата на състоянието.

Мобилните мрежи 4G и 3G поддържат пренос едновременно на данни и глас при GSM мрежа.
Когато се свързвате към каквито и да е други мобилни мрежи, не можете да използвате
интернет услуги, докато говорите по телефона, освен ако iPhone не е свързан към интернет
през Wi-Fi мрежа. В зависимост от мобилната връзка, може да не получавате повиквания,
докато iPhone прехвърля данни през мобилната мрежа - например, когато изтегля web
страница.

GSM мрежи: При EDGE или GPRS връзка входящите повиквания се пренасочват директно
към гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване,
прехвърлянето на данни спира временно.

CDMA: При EV-DO връзка прехвърлянето на данни спира временно, когато отговорите на
входящо повикване. При 1xRTT връзка входящите повиквания се пренасочват директно към
гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване,
прехвърлянето на данни спира временно.

186

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Прехвърлянето на данни продължава, когато приключите разговора.
Включване или изключване на мобилната мрежа за данни: Отидете в Settings > General
> Network (Настройки > Основни > Мрежа) и след това включете или изключете опцията
Cellular Data (Мобилна мрежа за данни).

Ако мобилната мрежа за данни е изключена, всички услуги за данни ще използват само Wi-Fi
- включително имейл, web браузване, push известия и други услуги. Ако мобилната мрежа за
данни е включена, може да бъдат начислени такси. Например определени функции и услуги,
като Siri и Messages (Съобщения), прехвърлят данни. При използването на тези функции и
услуги могат да ви бъдат начислени такси.

Включване или изключване на
роуминга на глас (CDMA)

Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).
За да избегнете такси от използването на други мобилни мрежи,
изключете Voice Roaming (Роуминг на глас). Когато мрежата на вашия
мобилен оператор не е достъпна, iPhone няма да има мобилни услуги
(гласови или за данни).

Включване или изключване на
роуминга на данни

Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).
Когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор, но сте
активирали роуминг на данни, имате достъп до интернет през
мобилната мрежа за данни. Когато пътувате, може да изключите
роуминга на данни, за да избегнете начисляването на роуминг такси.
Вижте „Мобилен оператор” на стр. 184.

Включване или изключване на 3G Отидете в Settings > General > Network (Настройки > Основни > Мрежа).

Тази опция не е достъпна във всички региони.
Когато използвате 3G мобилна мрежа, интернет данните зареждат по-
бързо в някои случаи, но може батерията да се изтощи по-бързо. Ако
провеждате много телефонни разговори, можете да изключите 3G, за да
удължите живота на батерията.

Включване и изключване на
персонален Hotspot

Отидете в Settings > General > Network > Personal Hotspot.(Настройки
> Основни > Мрежа > Персонален Hotspot.). Вижте „Персонален
Hotspot” на стр. 183.

Добавяне на нова VPN
конфигурация

Отидете в Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration
(Настройки > Основни > Мрежа > VPN > Добави VPN конфигурация).
Обърнете се към мрежовия администратор, за да разберете какви
параметри да използвате. В повечето случаи, ако е настроен VPN на
вашия компютър, ще можете да използвате същите параметри за VPN и
на iPhone.
Вижте „VPN” на стр. 183.

Bluetooth

iPhone може да се свързва безжично към Bluetooth устройства, като слушалки и комплекти
за автомобил, което позволява слушането на музика и воденето на разговори със свободни
ръце (hands-free). Също така можете да свържете безжичната клавиатура на Apple през
Bluetooth. Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple” на стр. 29.
Включване или изключване на Bluetooth: Отидете в Settings > General > Bluetooth
(Настройки > Основни > Bluetooth) и включете или изключете Bluetooth.

Свързване с Bluetooth устройство Докоснете устройство в списъка с устройства и след това

следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с него. Вижте
документацията, която идва с устройството, за инструкции за свързване
в двойка с Bluetooth.

187

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Синхронизиране на iTunes през Wi-Fi

Можете да синхронизирате iPhone с iTunes на компютър, който е свързан към същата Wi-Fi
мрежа.
Включване на синхронизирането на iTunes през Wi-Fi: За да настроите за първи
път синхронизирането през Wi-Fi, свържете iPhone с компютъра, с който искате да
синхронизирате. Инструкции вижте в „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.

След като конфигурирате синхронизирането през Wi-Fi, iPhone синхронизира автоматично с
iTunes веднъж на ден, когато е свързан към захранване и:

iPhone и вашият компютър са свързани към една и съща мрежа Wi-Fi.

Â

Програмата iTunes на вашия компютър е включена.

Â

Преглеждане на датата и часа на
последното синхронизиране

Отидете в Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync (Настройки > Основни >
Синхронизиране с iTunes през Wi-Fi).

Незабавно синхронизиране с
iTunes

Отидете в Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync (Настройки > Основни
> Синхронизиране с iTunes през Wi-Fi) и след това докоснете Sync Now
(Синхронизирай сега).

Търсене със Spotlight

Параметрите за търсене със Spotlight дават възможност да определите къде да се търси от
екрана Search и да променяте реда на резултатите.
Настройване къде да се търси: Отидете в Settings > General > Spotlight Search (Настройки >
Основни > Търсене със Spotlight) и след това изберете елементите, които да търсите.

Определяне реда на представяне
на категориите резултати от
търсенето

Отидете в Settings > General > Spotlight Search (Настройки > Основни >
Търсене със Spotlight). Докоснете до елемента, след което изтеглете
нагоре или надолу.

Автоматично заключване

При заключването на iPhone се изключва екранът, за да се запази батерията и да се
предотврати изпълнението на нежелани действия от iPhone. Все пак ще можете да
получавате повиквания и текстови съобщения, както и да настройвате силата на звука и да
използвате бутона на микрофона върху слушалките на iPhone, когато слушате музика или
водите телефонен разговор
Определяне след какъв период да се заключва iPhone: Отидете в Settings > General >
Auto-Lock (Настройки > Основни > Автоматично заключване) и изберете период.

Заключване с парола

По подразбиране iPhone не изисква парола при отключване.
Определяне на парола: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
> Заключване с парола) и настройте 4-цифрена парола.
Ако забравите паролата, ще трябва да възстановите софтуера на iPhone. Вижте „Обновяване и
възстановяване на софтуера на iPhone” на стр. 201.

188

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Изключване на заключване с
парола или смяна на парола

Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
>Заключване с парола).

Определяне след колко време да
се изисква парола

Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни >
Заключване с парола) и въведете паролата. Докоснете Require Passcode
(Изисквай парола), след това изберете период, след който iPhone ще
изисква въвеждането на парола за отключване, ако не е използван.

Включване и изключване на
използването на обикновена
парола:

Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
>Заключване с парола).
Обикновената парола е четирицифрен номер. За да увеличите защитата,
изключете използването на обикновена парола и използвайте по-дълга
парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални
символи.

Предотвратяване достъпа до Siri,
когато iPhone е заключен

Отидете в Settings > General > Passcode Lock > Siri (Настройки >
Основни > Заключване с парола > Siri). Вижте „Настройване на
параметрите на Siri” на стр. 46.

Включване и изключване на
набирането с гласови команди

Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
>Заключване с парола).
Когато набирането с гласови команди е изключено, се предотвратява
осъществяване на повикване при заключен iPhone. Тази настройка е
достъпна само когато Siri е изключена. За да получите информация, как
да използвате Siri, вижте „Телефон” на стр. 48.

Изтриване на данните след 10
неуспешни опита за въвеждане
на парола

Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
>Заключване с парола) и докоснете Erase Data (Изтрий данни).
След десет неуспешни опита за въвеждане на парола се възстановяват
стандартните стойности на параметрите, а цялата информация и
мултимедийно съдържание се изтрива, като се премахва криптиращият
ключ за данните (които са защитени с помощта на 256-битово
криптиране AES).

Ограничения

Можете да наложите ограничения на някои програми, както и върху закупеното съдържание.
Например родителите може да ограничат представянето на музика, която не е подходяща за
техните деца или да изключат изцяло достъпа до YouTube.
Активиране на ограничения: Отидете в Settings > General > Restrictions (Настройки
> Основни > Ограничения), след което докоснете Enable Restrictions (Включване на
ограничения).

Важно:

Ако забравите паролата, ще трябва да възстановите софтуера на iPhone. Вижте

„Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone” на стр. 201.

Можете да настроите следните ограничения:

Safari

Програмата Safari е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не
може да се използва Safari, за да се браузват web страници или да се използват web
изрезки.

YouTube

Програмата YouTube е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран.

Camera (Камера)

Камерата е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не може да се
правят снимки.

189

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

FaceTime

Не можете да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime.

iTunes

iTunes Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не може да се
разглежда, купува или изтегля мултимедийно съдържание.

Ping

Нямате достъп до Ping или до някои от неговите функции.

Инсталиране на
програми

App Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не могат да се
инсталират програми на iPhone.

Изтриване на
програми

Не могат да се изтриват програми от iPhone.

не се появява на иконките на

програмите, когато настройвате начален екран.

Siri

Не можете да използвате Siri. Гласовите команди и диктуването са изключени.

Неприличен език Siri се опитва да заменя неприличните думи, които сте казали като ги заменя със

звездички и звуков сигнал.

Местоположение

Изключване на услугите за местоположение за отделни програми. Освен това можете да
заключите услугите за местоположение, така че да не може да се променят настройките,
включително оторизирането на програми за използването на тези услуги.

Accounts
(Регистрации)

Текущите настройки за Mail, контакти и календари са заключени. Не можете да
добавяте, променяте или да изтривате регистрации. Също така не можете да променяте
настройките на iCloud.

Покупки директно
от самите
програми

Изключва се възможността да се купува директно от самите програми. Когато тази
функция е разрешена, можете да купувате допълнително съдържание или функции от
самите програми, които изтегляте от App Store.

Изискване на
пароли

Изисква се да въведете вашия идентификатор Apple ID за покупки от самите програми
след определен от вас период от време.

Налагане на
ограничения
върху
съдържание

Докоснете Ratings For (Рейтинг за), след което изберете държава от списъка. Можете да
настроите ограничения, като използвате системата за рейтинг на страната за музика,
подкасти, филми, телевизионни предавания и програми. Съдържанието, което не
съвпада с рейтинга, който сте избрали, няма да се появи на iPhone.

Игри с повече от
един играч

Когато опцията Multiplayer Games (Игри с повече от един играч) е изключена, не можете
да изпращате и да получавате покани за игри или да добавяте приятели в Game Center.

Добавяне на
приятели

Когато функцията Adding Friends (Добавяне на приятели) е изключена, не можете да
изпращате и да получавате покани за приятелство в Game Center. Когато включите
Multiplayer Games (Игри с повече от един играч), можете да продължите на играете с
вашите приятели.

Дата и час

Тези параметри се използват при представяне на часа в лентата за състоянието в горната
част на екрана, както и в часовниците и календарите.
Избиране на 24-часов или 12-часов формат за представяне на часа в iPhone Отидете
в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата и час) и включете или
изключете използването на 24-часов формат. (24-часовият формат може да не е достъпен във
всички области)

190

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Определяне дали iPhone да
сверява автоматично датата и
часа

Отидете в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата
и час) и включете или изключете опцията Set Automatically (Автоматично
сверяване).
Ако iPhone е настроен да сверява автоматично часа, той получава
точното време от мобилната мрежа и го обновява в зависимост от
часовата зона, в която се намира.
Някои доставчици не поддържат във всички области услугата за точен
час по мрежата. Когато пътувате, е възможно iPhone да не успее
автоматично да определи местното време.

Ръчно определяне на датата и
часа

Отидете в Settings > General > Date & Time (Настройки > Основни > Дата
и час) и след това изключете опцията Set Automatically (Автоматично
сверяване). Докоснете Time Zone (Часова зона), за да настроите вашата
часова зона. Докоснете бутона Date & Time (Дата и час) и след това
докоснете Set Date & Time (Определи дата и час), за да определите
датата и часа.

Клавиатура

Можете да включите клавиатурата за писане на различни езици и можете да включите или
изключите функциите при въвеждане, като например проверка на правопис. За да получите
информация за клавиатурата, вижте „Въвеждане на текст” на стр. 26.

За да получите информация за международните клавиатури, вижте
Приложение A, „Клавиатури на различни езици,” на стр. 194.

Международни

Използвайте International (Международни), за да определяте езика на iPhone, да включвате
или изключвате клавиатури за различни езици, да определяте форматите за дата, час,
телефонни номера, които се използват във вашата област.
Определяне на езика на iPhone: Отидете в Settings > General > International > Language.
(Настройки > Основни > Международни > Език).

Определяне използвания формат
за календара

Отидете в General > International > Calendar (Основни > Международни
> Календар) и след това изберете формат.

Настройване на езика за Siri и
Voice Control

Отидете в Settings > General > International > Voice Control (Настройки
> Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете
език.

Определяне на форматите за
дата, час и телефонни номера

Отидете в Settings > General > International > Region Format (Настройки
> Основни > Международни > Регионален формат) и след това изберете
вашия регион.
Избраният регион освен това определя езика, който се използва за
дните и месеците, които се появяват в програмите.

Облекчена работа

За да активирате функциите за облекчаване на работата, изберете Accessibility (Облекчена
работа) и изберете функциите, които желаете. Вижте глава 31, „Облекчена работа,” на стр. 160.

191

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Профили

Настройката Profiles (Профили) се появява, ако сте инсталирали един или повече профила
на iPhone. Докоснете Profiles (Профили), за да видите информация за профилите, които сте
инсталирали.

Ресетиране

Можете да ресетирате речника с думи, мрежовите параметри, вида на Начален екран и
предупрежденията за местоположения. Също така можете да изтриете цялото съдържание и
настройки.
Изтриване на цялото съдържание и настройки: Отидете в Settings > General > Reset
(Настройки >Основни > Ресетиране) и докоснете Erase All Content and Settings (Изтрий
цялото съдържание и настройки).
След като потвърдите, че искате да ресетирате iPhone, цялото съдържание, информация и
параметри се изтриват. iPhone не може да се използва, докато не го настроите отново.

Ресетиране на всички параметри Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни >

Ресетиране) и докоснете Reset All Settings (Ресетирай всички
параметри).
Всички параметри и настройки ще се изтрият.

Ресетиране на мрежовите
параметри

Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни >
Ресетиране) и докоснете Reset Network Settings (Ресетирай мрежовите
параметрите).
Когато ресетирате мрежовите параметри, се изтрива списъкът с
използваните досега мрежи, както и въведените VPN параметри, които
не са инсталирани с помощта на конфигурационен профил. Wi-Fi се
изключва и след това се активира отново, като се прекъсва връзката
към мрежата, с която сте свързани в момента. Остават активни Wi-Fi и
опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при присъединяване).
За да изтриете VPN параметрите, инсталирани с конфигурационен
профил, отидете в Settings > General > Profile (Настройки > Основни
> Профил), след това изберете профил и докоснете Remove (Изтрий).
Също така се изтриват и други параметри и регистрации, предоставени
от профила.

Ресетиране на клавиатурния
речник

Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни >
Ресетиране) и докоснете Reset Keyboard Dictionary (Ресетирай
клавиатурния речник).
Когато отхвърлите дума, предложена от iPhone, докато пишете, тя се
добавя към клавиатурния речник. Докоснете дума, за да отхвърлите
предложената корекция и за да я добавите към речника. При
ресетирането на клавиатурния речник се изтриват всички въведени от
вас думи.

Ресетиране на вида на Начален
екран

Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни >
Ресетиране) и докоснете Reset Home Screen Layout (Ресетирай вида на
Начален екран).

192

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Ресетиране на предупрежденията
за местоположение

Отидете в Settings > General > Reset (Настройки > Основни >
Ресетиране) и докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай
предупреждения за местоположения).
Предупрежденията за местоположения са предупреждения от
програмите, които използват услугите за местоположение. iPhone
представя предупреждение за местоположение за програма,
когато за първи път програмата пита за използването на услугите
за местоположение. Ако докоснете Cancel (Откажи) в отговор,
предупреждението няма да се представи пак. За да ресетирате
предупрежденията за местоположение и да започнете да ги получавате
за всяка програма, докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай
предупрежденията за местоположение).