iPhone - Звук и превключвател със/без звук

background image

Звук и превключвател със/без звук

Можете да настроите iPhone да възпроизвежда звук, когато получите ново съобщение, имейл,
телефонно повикване, известие в Twitter, гласова поща или напомняне. Също така може да се
възпроизвежда звук при изпращане на имейл, при срещи, при докосване на клавиатурата и
когато заключвате iPhone.

Когато е в безшумен режим, iPhone не възпроизвежда никакви тонове на звънене,
предупредителни сигнали или звукови ефекти, но възпроизвежда алармата на часовника и
други звуци.
Включване и изключване на безшумен режим: Променете позицията на превключвателя
със/без звук отстрани на iPhone.

Забележка: В някои области звуковите ефекти на програмите Camera (Камера) и Voice
Memos (Аудио бележки) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на
превключвателя със/без звук.

Определяне дали iPhone да
вибрира при получаване на
повикване

Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).

Настройване силата на звънене и
предупредителни сигнали

Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и изтеглете плъзгача.
Ако функцията Change with Buttons (Промяна с бутони) е включена,
използвайте бутоните за звука отстрани на iPhone.

Промяна на силата на звука на
други предупредителни сигнали

Използвайте бутоните за звука отстрани на iPhone.

Определяне на тон на звънене

Отидете в Settings > Sound > Ringtone (Настройки > Звук > Тон на
звънене).

Настройване на тонове за
звънене и предупредителни
сигнали

Отидете в Settings > Sounds (Настройки > Звук) и изберете звук за
елементите в списъка.