iPhone - VoiceOver

background image

Настройка на VoiceOver

Важно:

VoiceOver променя жестовете, които използвате за управление на iPhone. Когато

функцията VoiceOver е включена, можете да използвате жестовете на VoiceOver, за да
работите с iPhone - дори за да изключите отново VoiceOver и да възстановите стандартните
функции.

Забележка: Не можете едновременно да използвате функцията VoiceOver с функцията за
увеличаване на размера.
Включване и изключване на VoiceOver: Отидете в Settings > General > Accessibility >
VoiceOver (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver). Освен това можете да
настроите функцията VoiceOver да се включва или изключва с трикратно натискане на бутон
Начало. Вижте „Трикратно натискане на бутон Начало” на стр. 173.

161

Глава 31

Облекчена работа

background image

Включване и изключване на
изговарянето на съвети

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки
> Основни > Облекчена работа > VoiceOver). Когато функцията за
изговаряне на съвети е включена, VoiceOver може да ви каже какво
е действието на елемента или да предостави инструкции - например
„double-tap to open“ (докоснете двукратно, за да се отвори). Също така
можете да добавите Hints (Съвети) към шайбата и след това можете да
плъзнете пръст нагоре или надолу, за да настроите. Вижте „Използване
на управление с въртене на VoiceOver” на стр. 166.

Настройване скоростта на
изговаряне на VoiceOver

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки >
Основни > Облекчена работа> VoiceOver) и изтеглете плъзгача Speaking
Rate (Скорост на изговаряне). Освен това можете да добавите Speech
Rate (Скорост на изговаряне) към шайбата и след това да плъзнете
пръст нагоре или надолу, за да настроите. Вижте „Използване на
управление с въртене на VoiceOver” на стр. 166.

Избиране на реакция при писане Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing

Feedback.(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver >
Реакция при писане).

Използване на фонетика в
реакция при писане

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics.
(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Използвай
фонетика). Текстът се прочита символ по символ. VoiceOver първо
изговаря символа и след това фонетичния еквивалент - например
изговаря „f“ и малко след това „foxtrot“.

Използване на повишаване и
понижаване на гласа

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch
Change.(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver >
Използвай повишаване или понижаване на гласа). VoiceOver повишава
гласа при въвеждане на буква и го понижава при изтриване на буква.
VoiceOver също така повишава гласа, когато изговаря първия елемент
от група (като списък или таблица) и го понижава, когато изговаря
последния елемент от групата.

Настройване на опции за
шайбата

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor
(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба).
Докоснете, за да изберете или отмените опция или изтеглете нагоре ,
за да промените позицията на елемента.

Промяна на произношението на
VoiceOver

Настройте управлението с въртене на списъка с езици и след това
плъзнете пръст нагоре или надолу. Позицията Language (Език) на
шайбата е достъпна, когато изберете повече от едно произношение.

Избиране на произношение,
достъпно в шайбата с езици

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language
Rotor. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба
с езици). За да промените позицията на езика в списъка, изтеглете
нагоре или надолу.

Промяна на езика на iPhone

Отидете в Settings > General > International > Language. (Настройки >
Основни > Международни > Език). Някои езици може да се променят
в зависимост от настройките на избрания регион (Settings > General >
International > Region Format (Настройки > Основни > Международни >
Регионален формат)).

Пропускане на снимки при
навигация

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate
Images. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver >
Навигиране на снимки). Можете да изберете да пропускате всички
снимки или само тези с описание.

Изговаряне на известия, когато
отключите iPhone

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak
Notifications. (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver >
Изговаряне на известия). Ако тази функция е изключена, iPhone говори
само когато го отключите.

162

Глава 31

Облекчена работа

background image

Използване на VoiceOver

Избиране на елементи от екрана: Изтеглете пръст през екрана. VoiceOver идентифицира
всеки елемент, който докоснете. Освен това можете систематично да преминавате от един
елемент на друг, като прокарвате пръст наляво или надясно през екрана. Елементите се
избират отляво-надясно и отгоре-надолу. Прокарайте пръст надясно, за да преминете към
следващия елемент или прокарайте пръст наляво, за да се върнете към предишния.

Включване на вертикална
навигация

Добавете Vertical Navigation (Вертикална навигация) към шайбата,
използвайте шайбата, за да я изберете, след което прокарайте пръст
нагоре или надолу, за да преминете към елемента нагоре или надолу.
Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver” на стр. 166.

Избиране на първия или
последния елемент на екрана

Прокарайте четири пръста нагоре или надолу.

Отключване на iPhone

Изберете бутона за отключване и след това докоснете двукратно
екрана.

Избиране на елемент по име

Трикратно докоснете с два пръста някъде на екрана, за да отворите
управлението за избор на елемент. След това въведете име в полето за
търсене или плъзнете пръст надясно или наляво, за да преминете през
списъка по азбучен ред. Освен това можете да докоснете индекса на
таблицата вдясно от списъка и да плъзнете пръст нагоре или надолу, за
да преминете бързо през списъка с елементи.

Промяна на името на елемента
на екрана, за да се намира по-
лесно

Докоснете и задръжте с два пръста някъде на екрана

Изговаряне на текста на избрания елемент: Плъзнете надолу или нагоре с един пръст,
за да се изговори следващата или предишната дума или символ (завъртете шайбата за
управление, за да изберете символи или думи). Можете да включите фонетичното диктуване.
Вижте „Настройка на VoiceOver” на стр. 161.

Прекъсване изговарянето на
елемент

Докоснете еднократно с два пръста. Отново докоснете с два пръста, за
да възстановите изговарянето. Изговарянето автоматично се подновява,
когато изберете друг елемент.

Промяна на силата на изговаряне Използвайте бутоните за силата на звука на iPhone или добавете сила на

звука към шайбата и плъзнете пръст нагоре и надолу, за да настроите.
Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver” на стр. 166.

Изключване на звука на VoiceOver Докоснете двукратно с три пръста. За да активирате, отново докоснете

двукратно с три пръста. За да изключите само звука на VoiceOver,
поставете плъзгача за включване и изключване на звука в положение
„Без звук“. Ако е свързана външна клавиатура, можете да натиснете
клавиша Control на клавиатурата, за да включите или изключите звука на
VoiceOver.

Промяна на гласа за четене

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact
Voice (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver >
Използвай компактен глас).

Изговаряне на всичко от екрана,
като се започне от горната част

Прокарайте нагоре два пръста.

Изговаряне на всичко от екрана,
като се започне от текущото
местоположение и се продължи
надолу

Прокарайте надолу два пръста.

Изговаряне на информация за
състоянието на iPhone

За да чуете информация като време, оставаща батерия, сила на Wi-Fi
сигнал и други, докоснете горната част на екрана.

163

Глава 31

Облекчена работа

background image

„Докосване“ на избрания елемент, когато е включена функцията VoiceOver: Докоснете
двукратно произволно място от екрана.

„Двукратно докосване“ на
избрания елемент, когато е
включена функцията VoiceOver

Докоснете трикратно произволно място от екрана.

Настройване на плъзгач

Прокарайте пръст нагоре, за да се увеличи стойността или надолу, за да
се намали. VoiceOver изговаря стойностите, докато ги променяте.

Прелистване на списък или
област от екрана

Прокарайте три пръста нагоре или надолу. Прокарайте пръст надолу,
за да се представи следващата страница от списъка или екрана.
Прокарайте пръст нагоре, за да се представи предишната. Когато
прелиствате списък, VoiceOver съобщава колко елемента са представени
(например - „showing rows 5 through 10“ (показани са редове от 5 до
10). Освен това можете да преминете последователно през списъка,
вместо да прескачате от страница на страница. Докоснете двукратно
и задръжте. Когато чуете серия от звукови сигнали, можете да
преместите пръста си нагоре или надолу и списъкът ще се прелиства
последователно. Когато вдигнете пръста си, последователното
прелистване ще се преустанови.

Използване на индекс в списък

Някои списъци имат азбучен индекс, представен в дясната страна.
Индексът не може да се избере с прокарване на пръст по елементите.
Трябва да го докоснете директно, за да го изберете. Когато индексът
е избран, прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се придвижвате
по него. Освен това можете да докоснете двукратно и след това да
плъзнете пръста си нагоре или надолу.

Промяна на реда в списък

Възможно е да се променя последователността на елементите на някои
списъци като Favorites (Предпочитани) в програмата Phone (Телефон),
Rotor (Шайба) и Language Rotor (Шайба с езици) в настройките за
облекчена работа. Изберете вдясно от елемента, докоснете
двукратно и задръжте, докато не чуете звук, след което изтеглете нагоре
или надолу. VoiceOver изговаря елемента, който сте преместили отгоре
или отдолу, в зависимост от посоката на изтегляне.

Пренареждане на Начален екран В Начален екран изберете иконката, която искате да преместите.

Докоснете двукратно и задръжте иконката, след което я изтеглете.
VoiceOver изговаря текущата позиция по ред и колона, докато изтегляте
иконката. Отпуснете иконката, когато се намира на желаното от вас
място. Можете да изтеглите и други иконки. Изтеглете елемент до левия
или десния ръб на екрана, за да го преместите на различна страница от
Начален екран. Когато приключите, натиснете бутон Начало .

Пускане или вдигане на завесата
на екрана

Докоснете трикратно с три пръста. Когато завесата на екрана е пусната,
съдържанието на екрана е активно, въпреки че дисплеят е изключен.

Отключване на iPhone

Изберете превключвателя за отключване и след това докоснете
двукратно екрана.

Изучаване жестовете на VoiceOver

Когато е включена функцията VoiceOver, стандартните жестове върху сензорния екран водят
до различни резултати. Тези и някои допълнителни жестове позволяват придвижването по
екрана и управлението на отделните елементи, когато те са избрани. Жестовете VoiceOver
включват използване на два и три пръста, с които докосвате екрана или ги плъзгате по
екрана. За да постигнете най-добри резултати, когато използвате жестовете с два и три
пръста, се отпуснете и оставете пръстите ви да докоснат екрана с малко разстояние между
тях.

164

Глава 31

Облекчена работа

background image

Стандартните жестове могат да се използват и когато е включена функцията VoiceOver, но
трябва да докоснете двукратно и да задържите пръста си върху екрана. Серия от звукови
сигнали показва, че трябва да се използват обикновените жестове. Използването на
обикновени жестове се изключва, когато вдигнете пръста си от екрана. Тогава се активират
отново жестовете на VoiceOver.

Можете да използвате различни техники, за да използвате жестовете VoiceOver. Например
можете да направите докосване с два пръста, като използвате два пръста от една ръка или
по един пръст от двете. Освен това можете да използвате палците си. Много хора намират
жеста „split-tap“ (докосни разделено) за особено ефективен: вместо да изберете елемент и да
докоснете двукратно, можете да докоснете и да задържите пръст върху елемента, след което
да докоснете екрана с друг пръст. Опитайте различни техники, за да установите коя от тях е
най-подходяща за вас.

Ако жестовете не работят, опитайте с по-бързи движения, особено при двукратното
докосване и при прокарването на пръст по екрана. За да прокарате пръст по екрана,
опитайте бързо да придвижите пръста или пръстите си по повърхността на екрана. Когато
е включен VoiceOver, се появява настройката VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver),
което ви дава възможност да упражнявате жестовете на VoiceOver, преди да ги използвате.
Упражняване на жестове: Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver (Настройки
> Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и след това докоснете VoiceOver Practice
(Упражняване на VoiceOver). Когато приключите с упражняването, докоснете Done (Готово).
Ако не виждате бутона VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver), проверете дали
VoiceOver е включен.

Следва обобщение на основните жестове VoiceOver:

Навигация и четене

Â

Докосване: Изговаря се елементът.

Â

Прокарване на пръст надясно или наляво: Избиране на следващия или предишния елемент.

Â

Прокарване на пръст нагоре или надолу: Зависи от параметрите на управлението с
въртене. Вижте „Използване на управление с въртене на VoiceOver” на стр. 166.

Â

Докосване с два пръста: Прекъсва се изговарянето на текущия елемент.

Â

Прокарване на два пръста нагоре: Прочита се всичко отгоре надолу.

Â

Прокарване на два пръста надолу: Прочита се всичко от текущата позиция.

Â

„Потъркване“ с два пръста: Направете три бързи движения с два пръста напред назад (все
едно, че правите „z“ ), за да прекратите сигнал или за да се върнете на предишен екран.

Â

Трикратно докосване с два пръста: Отваря се управлението за избор на елементи.

Â

Прокарване на три пръста нагоре или надолу: Прелиства се по една страница всеки път.

Â

Прокарване на три пръста надясно или наляво: Представя се следващата или предишната
страница (като Начален екран, Stocks или Safari).

Â

Докосване с три пръста: Изговаря се допълнителна информация като позиция в списъка
или дали е избран текстът.

Â

Докосване с четири пръста в горната част на екрана: Избира се първият елемент на
страницата.

Â

Докосване с четири пръста в долната част на екрана: Избира се последният елемент на
страницата.

Активиране

Â

Двукратно докосване: Активира се избраният елемент.

165

Глава 31

Облекчена работа

background image

Â

Трикратно докосване: Двукратно докосване на елемент.

Â

Разделено докосване: Алтернатива за избиране на елемент. За да се активира елемент с
двукратно докосване, трябва да докоснете елемента с един пръст, след което да докоснете
екрана с друг.

Â

Докосване на елемент с един пръст, докосване на екрана с друг пръст (разделено
докосване):
Активира се елемент.

Â

Двукратно докосване и задържане (1 секунда) + стандартен жест: Използване на
стандартен жест.
След жест на двукратно докосване и задържане iPhone интерпретира последващите
жестове като стандартни. Например можете да докоснете двукратно и да задържите, а след
това да изтеглите пръста си, без да го вдигате, за да преместите плъзгач.

Â

Двукратно докосване с два пръста: Отговаря се на повикване или се приключва разговор.
Започва възпроизвеждане или се спира на пауза в програмите Music, Videos, YouTube,
Voice Memos или Photos. Прави се снимка (Camera). Стартира се или се спира на пауза
записът в Camera (Камера) или Voice Memos (Аудио бележки). Стартира се или се спира
хронометърът.

Â

Двукратно докосване с два пръста и задържане: Отваря се етикета на елемента.

Â

Трикратно докосване с два пръста: Отваря се управлението за избор на елементи.

Â

Двукратно докосване с три пръста: Звукът на VoiceOver се спира или се активира.

Â

Трикратно докосване с три пръста: Пуска се или се вдига завесата на екрана.

Използване на управление с въртене на VoiceOver

Управлението с въртене представлява виртуална шайба, която можете да използвате за
промяна на резултатите от жестовете на прокарване на пръсти нагоре или надолу, когато
функцията VoiceOver е активна.
Използване на въртене: Завъртете два пръста на екрана на iPhone около точка между тях.

Промяна на опциите, включени в шайбата: Отидете в Settings > General > Accessibility
> VoiceOver > Rotor (Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба) и
изберете опциите, които искате да са достъпни, когато използвате шайбата.

Какво се появява в шайбата зависи и от това, което правите в момента. Ако четете текста на
получено писмо, можете да използвате тази функция и да превключвате между изговарянето
на текста дума по дума или символ по символ, като прокарате пръст нагоре или надолу.
Ако браузвате web страница, можете да изберете дали да чуете целия текст (дума по дума
или символ по символ) или да прескачате от един елемент на друг от определен тип, като
заглавия или връзки.

Четене на текст
Изберете и чуйте текста по:

Символ, дума или ред

Â

Изговаряне
Настройване изговарянето на VoiceOver:

Сила на звука или скорост на четене

Â

166

Глава 31

Облекчена работа

background image

Възпроизвеждане на ехо при въвеждане на текст, повишаване и понижаване на гласа или

Â

фонетика (като използвате клавиатура Apple Wireless Keyboard)

Вижте „Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на Apple” на стр. 170.

Навигация
Настройване да чувате елементи по:

Символ, дума или ред

Â

Заглавие

Â

Връзка, посетена връзка, непозната връзка или връзка в страница

Â

Елемент от формуляр

Â

Таблица или ред (при навигация в таблица)

Â

Списък

Â

Ориентир

Â

Изображение

Â

Статичен текст

Â

Елементи от един и същ тип

Â

Бутони

Â

Текстови полета

Â

Полета за търсене

Â

Контейнери (части от екрана като dock)

Â

Увеличаване или намаляване

Въвеждане на текст
Преместете точката на вмъкване и чуйте текста по:

Символ, дума или ред

Â

Избиране на функция за редактиране

Избор на език

Използване на бутони за управление
Изберете и чуйте стойностите по:

Символ, дума или ред

Â

Настройване стойността на елемент

Въвеждане и редактиране на текст с VoiceOver

Когато сте избрали текстово поле с VoiceOver, което може да се редактира, можете да
използвате екранната клавиатура или външна клавиатура, свързана с iPhone, за да въведете
текст.

Има два начина за въвеждане на текст във VoiceOver - стандартно въвеждане и въвеждане с
„докосване“. При стандартното въвеждане избирате клавиш, след което двукратно докосвате
екрана, за да въведете символ. При въвеждането с докосване докосвате клавиша, за да го
изберете и символът се въвежда автоматично, когато повдигнете пръста си. Въвеждането
с докосване може да бъде по-бързо, но трябва да се упражнява повече от стандартното
въвеждане.

VoiceOver ви дава възможност да използвате функциите за редактиране на iPhone, за да
изрязвате, копирате или вмъквате в текстово поле.

167

Глава 31

Облекчена работа

background image

Въвеждане на текст: Изберете текстово поле за редактиране, докоснете двукратно, за да се
появи курсорът и екранната клавиатура и започнете да въвеждате символи.

Â

Стандартно писане: Изберете клавиш от клавиатурата, като прокарате пръст наляво или
надясно и след това докоснете двукратно, за да въведете символа. Освен това можете
да движите пръста си по клавиатурата и да изберете клавиш, а докато продължавате да
държите клавиша с един пръст, докоснете екрана с друг пръст. VoiceOver изговаря клавиша,
когато е избран и още веднъж при въвеждането на символа.

Â

Писане с докосване: Докоснете клавиш на клавиатурата, за да го изберете, след което
вдигнете пръста си, за да въведете символа. Ако докоснете грешен клавиш, придвижете
пръста си по клавиатурата, докато не изберете клавиша, който искате. VoiceOver съобщава
символа на всеки клавиш, който докоснете, но не въвежда символ, докато не вдигнете
пръста си.
Забележка: Писането с докосване работи само за клавиши, които въвеждат текст.
Използвайте стандартното писане за други клавиши като Shift, Delete и Return.

Преместване на курсора: Прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се премести курсорът
напред или назад в текста. Използвайте управлението с въртене, за да изберете дали
курсорът да се придвижва символ по символ или дума по дума. VoiceOver възпроизвежда
звук, когато курсорът се премества и изговаря символа, думата или реда, през които
курсорът преминава.

При движение напред по думи курсорът се поставя в края на всяка дума, преди интервала
или пунктуацията, които следват. При движение назад курсорът се поставя в края на предната
дума, преди интервала или пунктуацията, които следват. За да преместите курсора след
пунктуацията в края на дума или изречение, използвайте управлението с въртене, за да
превключите към режим със символи. Когато курсорът се премества през ред, VoiceOver
съобщава всеки ред, през който преминавате. При движение напред курсорът се поставя
в началото на следващия ред (освен когато сте стигнали до последния ред от параграфа и
когато курсорът е преместен в края на реда, който току що е съобщен). При движение назад
курсорът се поставя в началото на реда, който току що е съобщен.

Избиране на стандартно писане
или писане с докосване

С включена функция VoiceOver и избран клавиш на клавиатурата,
използвайте управлението с въртене, за да изберете Typing Mode
(Режим на писане), след което прокарайте пръст нагоре или надолу.

Изтриване на символ

Изберете

, след което го докоснете двукратно или разделено. Трябва

да направите това дори когато пишете с докосване. За да изтриете
множество символи, докоснете и задръжте клавиша Delete, след което
докоснете екрана с друг пръст по веднъж за всеки символ, който искате
да изтриете. VoiceOver съобщава символите, докато ги изтрива. Ако
функцията за повишаване и понижаване на гласа е включена, VoiceOver
съобщава изтритите символи с понижен глас.

Маркиране на текст

Изберете с въртене Edit (Редактирай), прокарайте пръст нагоре или
надолу, за да изберете Select (Избери) или Select All (Избери всичко) и
след това докоснете двукратно. Ако сте избрали Select (Избери), при
двукратно докосване се избира думата, която се намира най-близо до
курсора. Ако сте избрали Select All (Избери всичко), се избира целият
текст. Раздалечете или съберете пръсти, за да увеличите или намалите
избраното.

Отрязване, копиране или
вмъкване на текст

Проверете дали е избрана функцията за редактиране в управлението с
въртене. Когато е маркиран текст, прокарайте пръст нагоре или надолу,
за да изберете функцията Cut (Изрежи), Copy (Копирай) или Paste
(Вмъкни) и след това докоснете двукратно.

168

Глава 31

Облекчена работа

background image

Отменяне

Разклатете iPhone, прокарайте пръст наляво или надясно, за да изберете
действието, което да се отмени и след това докоснете двукратно.

Въвеждане на производен
символ

В режим на стандартно писане изберете обикновения символ, след
което докоснете двукратно и задръжте, докато не чуете сигнал, който
посочва, че са се появили алтернативни символи. Изтеглете наляво
или надясно, за да изберете и чуете възможностите за избор. Вдигнете
пръста си, за да въведете текущо избраното.

Смяна на езика, на който пишете Настройте управлението с въртене на списъка с езици и прокарайте

пръст нагоре или надолу. Изберете default language (език по
подразбиране), за да използвате езика, който е определен в
параметрите International (Международни). Шайбата с езиците се
появява само aко изберете повече от един език в параметрите Language
Rotor във VoiceOver. Вижте „Настройка на VoiceOver” на стр. 161.

Осъществяване на повикване с VoiceOver

За да отговорите на повикване или да отхвърлите повикване, двукратно докоснете екрана.
Когато телефонното повикване е при включен VoiceOver, екранът представя клавиатурата
с цифри по подразбиране, вместо опциите за повикването. Това улеснява използването на
клавиатурата, когато трябва да се избере от меню с опции при свързване с автоматична
система.
Представяне на възможните действия: Изберете бутона за скриване на клавиатурата в
долния десен ъгъл и докоснете двукратно.
Повторно представяне на клавиатурата с цифри: Изберете бутона за клавиатурата близо
до центъра на екрана и докоснете двукратно.

Използване на VoiceOver със Safari

Когато търсите в web с помощта на Safari и функцията VoiceOver е активна, управлението с
въртене на резултатите от търсенето ви позволява да чуете списъка с предложените фрази
за търсене.
Търсене в web: Изберете полето за търсене, въведете каквото търсите и след това изберете
Search Results (Резултати от търсенето), като използвате управлението с въртене. Прокарайте
пръст надясно или наляво, за да преместите списъка надолу или нагоре, след това двукратно
докоснете екрана, за да търсите в web, като използвате настоящата фраза.

Използване на VoiceOver с Maps (Карти)

С помощта на VoiceOver можете да увеличавате и намалявате мащаба, да избирате маркери,
да получавате информация за местоположения.
Увеличаване или намаляване: Изберете карта, използвайте управлението с въртене, за да
изберете режима за промяна на мащаба и след това прокарайте пръст нагоре или надолу, за
да го увеличите или намалите.
Избиране на маркер: Докоснете маркер или прокарайте пръст нагоре или надолу, за да
преминете от един елемент на друг.
Получаване на информация за местоположение: Докоснете двукратно, когато е избран
маркер, за да се представи информационен флаг. Прокарайте пръст наляво или надясно, за да
изберете бутона за повече информация и след това докоснете двукратно, за да се представи
страницата с информация.

169

Глава 31

Облекчена работа

background image

Редактиране на видео клипове и аудио бележки с VoiceOver

С помощта на жестове VoiceOver можете да изрежете видео клипове в програмата Camera
(Камера), както и записи в програмата Voice Memo (Аудио бележки).
Изрязване на аудио бележка: В екрана на Voice Memos (Аудио бележки) изберете бутона
вдясно от бележката, която искате да изрежете и след това докоснете двукратно. След това
изберете Trim Memo и докоснете двукратно. Изберете началото или края на инструмента
за изрязване. Прокарайте пръст нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст
надолу, за да изтеглите наляво. VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при
текущата позиция. За да се изпълни изрязването, изберете Trim Voice Memo (Изрежи аудио
бележка) и докоснете двукратно.
Редактиране на видео: Докато преглеждате видео клип във Photos (Снимк), двукратно
докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление на видео клиповете и след
това изберете началото или края на инструмента за изрязване. След това прокарайте пръст
нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст надолу, за да изтеглите наляво.
VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при текущата позиция. За да се
изпълни изрязването, изберете Trim (Изрежи) и докоснете двукратно.

Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на

Apple

Можете да управлявате VoiceOver на iPhone, като използвате безжична клавиатура на Apple.
Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple” на стр. 29.

Клавиатурните команди VoiceOver ви помагат в навигацията на екрана, в избора на елементи,
в четенето на съдържанието на екрана, в настройването на шайбата и в извършването на
други действия VoiceOver. Всички клавиатурни команди (освен една) съдържат Control-Option,
представени в таблицата по-надолу като „VO“.

VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver) изговаря клавишите или клавиатурните команди, докато
ги въвеждате. Можете да използвате VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver), за да научите
клавиатурната подредба и кои действия са свързани с комбинации от клавиши.

Клавиатурни команди VoiceOver
VO = Control-Option

Прочитане на всичко от текущата
позиция.

VO–A

Прочитане от началото на екрана VO–B

Преминаване до лентата за
състоянието

VO–M

Натискане на бутон Начало.

VO–H

Избиране на следващия или
предишния елемент.

VO–стрелка надясно или VO–стрелка наляво

Докосване на елемент.

VO–клавиш интервал

Двукратно докосване с два
пръста.

VO–„-“

Избиране на следващия или
предишния елемент от шайбата.

VO–стрелка нагоре или VO–стрелка надолу

170

Глава 31

Облекчена работа

background image

Избиране на следващия или
предишния елемент от шайбата
за говор

VO–Command–стрелка наляво или VO–Command–стрелка надясно

Настройване на елемент от
шайбата

VO–Command–стрелка нагоре или VO–Command–стрелка надолу

Спиране или пускане на звука на
VoiceOver

VO–S

Пускане или вдигане на завесата
на екрана

VO–Shift-S

Включване на помощта за
VoiceOver

VO–K

Връщане към предишния екран
или изключване на VoiceOver help

Escape

Бърза навигация
Включете опцията Quick Nav (Бърза навигация), за да управлявате VoiceOver, като използвате
клавишите стрелки. Опцията Quick Nav (Бърза навигация) е изключена по подразбиране.

Включване и изключване на
Quick Nav (Бърза навигация)

Стрелка наляво-стрелка надясно

Избиране на следващия или
предишния елемент.

Стрелка надясно или стрелка наляво

Избиране на следващия или
предишния елемент, настроен от
шайбата.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Избиране на първия или
последния елемент.

Control–стрелка нагоре или Control–стрелка надолу

„Докосване“ на елемента

Стрелка нагоре-стрелка надолу

Прелистване нагоре, надолу,
наляво или надясно.

Option–стрелка нагоре, Option–стрелка надолу, Option–стрелка наляво
или Option–стрелка надясно

Промяна на шайбата

Стрелка нагоре-стрелка наляво или стрелка нагоре-стрелка надясно

Освен това можете да използвате цифрите на клавиатура Apple Wireless Keyboard, за да
наберете телефон в програмата Phone (Телефон) или да напишете числа в програмата
Calculator (Калкулатор).

Бърза навигация с отделна буква за Web
Когато преглеждате web страница и е активна функцията за бърза навигация, можете да
използвате следните клавиши на клавиатурата за по-бърза навигация по страницата. С
натискането на клавиш преминавате към следващ елемент от посочения тип. Задръжте
клавиша Shift, докато въвеждате буквата, за да преминете към предишен елемент.

H

Заглавие

L

Връзка

R

Текстово поле

B

Бутон

C

Елемент от формуляр

I

Изображение

T

Таблица

171

Глава 31

Облекчена работа

background image

S

Статичен текст

W

Маркер ARIA

X

Списък

M

Елементи от един и същ тип

1

Заглавие от ниво 1

2

Заглавие от ниво 2

3

Заглавие от ниво 3

4

Заглавие от ниво 4

5

Заглавие от ниво 5

6

Заглавие от ниво 6

Използване на Брайлов дисплей с VoiceOver

Можете да използвате Bluetooth брайлов дисплей с обновяване, за да се извежда изходът
от VoiceOver в брайлов вид на дисплея. Освен това брайловите дисплеи с допълнителни
клавиши и други бутони за управление могат да се използват за управление на iPhone,
когато VoiceOver е включен. iPhone работи с много безжични брайлови дисплеи. Списък с
поддържаните брайлови дисплеи можете да видите на адрес www.apple.com/accessibility/
iphone/braille-display.html.
Настройване на брайлов дисплей: Включете дисплея, след това отидете в Settings > General
> Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth. След което отидете
в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Настройки > Основни > Облекчена
работа > VoiceOver > Брайлов) и изберете дисплей.

Включване и изключване на
брайлов дисплей

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille
(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов).

Включване и изключване на
осем-точков брайлов дисплей

Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille
(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов).

Информация за най-често използваните команди за навигация на VoiceOver и специфична
информация за определени дисплеи можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/
HT4400.

Брайловият дисплей използва езика, който е зададен за Voice Control. Това обикновено
е езикът, който е зададен за iPhone в Settings > International > Language (Настройки >
Международни > Език). Можете да използвате настройката за език на VoiceOver, за да
изберете друг език за VoiceOver и брайловия дисплей.
Определяне на езика на VoiceOver: Отидете в Settings > General > International > Voice
Control (Настройки > Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете
език.

Ако промените езика на iPhone, ще се наложи да ресетирате езика за VoiceOver и брайловия
дисплей.

Можете да настроите най-лявата или най-дясната клетка на брайловия дисплей да представя
състоянието на системата и друга информация:

Списъкът със съобщения съдържа непрочетено съобщение.

Â

Текущото съобщение в списъка със съобщения не е прочетено.

Â

Гласът на VoiceOver е изключен.

Â

172

Глава 31

Облекчена работа

background image

Батерията на iPhone е изтощена (заредена е по-малко от 20%)

Â

iPhone е в хоризонтална ориентация

Â

Екранът е изключен

Â

Текущият ред съдържа допълнителен текст отляво

Â

Текущият ред съдържа допълнителен текст отдясно

Â

Настройване на най-лявата и най-дясната клетка да представят информация за
състоянието:
Отидете в Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell
(Настройки > Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов > Клетка за състояние) и
след това докоснете Left (Ляво) или Right (Дясно).
Представяне на разширено описание на клетката със състоянието: На брайловия дисплей
натиснете бутона за клетката за състояние.