iPhone - Трикратно натискане на бутон Начало

background image

Трикратно натискане на бутон Начало

Функцията за трикратното натискане на бутон Начало осигурява лесен начин за включване
или изключване на някои от функциите за облекчена работа с помощта на бързо натискане
три пъти на бутон Начало . Можете да настроите трикратното натискане на бутон Начало за:

Включване или изключване на VoiceOver

Â

Включване или изключване използването на бяло върху черен фон

Â

Включване или изключване на увеличаването на размера

Â

Включване или изключване на функцията за докосване с помощ

Â

Също така можете да настроите трикратното натискане на бутон Начало да представя
опциите за включване или изключване на VoiceOver, използването на бяло върху черен фон
или на увеличаването на размера. По подразбиране трикратното натискане на бутон Начало
е изключено.
Настройване на трикратното натискане на бутон Начало: Отидете в Settings > General
> Accessibility > Triple-click Home (Настройки > Основни > Облекчена работа > Трикратно
натискане на бутон Начало).

173

Глава 31

Облекчена работа