iPhone - Настройка на режими вибрации

background image

Настройка на режими вибрации

Можете да настроите специални видове вибрации за телефонни повиквания или видео
разговори FaceTime от важни контакти. Изберете от наличните или създайте нов.
Включване на вибрация: Отидете в Settings > General > Accessibility > Custom Vibrations
(Настройки > Основни > Облекчена работа > Вибрация).

Избиране на вид вибрация за
контакт:

В Contacts (Контакти) изберете контакт, след което докоснете vibration
(вибрация). Ако не виждате функцията за вибрацията в информацията за
контакт, докоснете Edit (Редактирай) и я добавете.

Създаване на нов вид вибрация

Ако вече редактирате контакт, докоснете vibration (вибрация) и след
това докоснете Create New Vibration (Създай нова вибрация). Също така
можете да отидете в Settings > Sounds > Vibration > Create New Vibration
(Настройки > Звук > Вибрация > Създай нова вибрация).

Настройване на вид по
подразбиране

Отидете в Settings > Sounds > Vibration (Настройки > Звук > Вибрация) и
изберете вид.