iPhone - Управление с глас

background image

Управление с глас

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате
възпроизвеждането на музика, като изговаряте команди. На iPhone 4S можете също така да
използвате Siri, за да управлявате iPhone с глас. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43.

Забележка: Функцията Voice Control не е достъпна за всички езици. Voice Control не е
досъпен на iPhone 4S, когато програмата Siri е включена.

Използване на Voice Control: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато се появи
екранът Voice Control и чуете сигнал. Освен това можете да докоснете средния бутон на
слушалките на iPhone.

32

Глава 3

Основни функции

background image

За постигане на най-добри резултати:

Говорете в микрофона на iPhone, все едно че провеждате телефонен разговор. Освен това

Â

можете да използвате микрофона на слушалките Bluetooth или на съвместим комплект за
кола Bluetooth.
Говорете ясно и естествено.

Â

Изговаряйте само командите за iPhone и имената или номерата. Правете кратка пауза

Â

между командите.
Използвайте цели имена.

Â

За да получите повече информация за използването на Voice Control, включително за
използването на Voice Control на различни езици, посетете support.apple.com/kb/HT3597.

По подразбиране Voice Control очаква да изговаряте командите на езика, за който е настроен
iPhone (отидете в Settings > General > International > Language (Настройки > Основни
>Международни > Език)). С помощта на параметрите на Voice Control можете да промените
езика за гласовите команди. За някои езици може да се избира различен диалект или акцент.
Промяна на езика или страната: Отидете в Settings > General > International > Voice Control
(Настройки > Основни > Международни > Voice Control) и докоснете езика или страната.

Функцията Voice Control винаги е активна за програмата Music (Музика), но за по-голяма
сигурност можете да забраните набирането на телефонни номера, когато iPhone е заключен.
Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато
iPhone е заключен:
Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни >
Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да
използвате набиране с помощта на гласови команди.

Вижте „Набиране с гласови команди” на стр. 63 и „Използване на Siri или Voice Control с Music
(Музика)” на стр. 88.