iPhone - Отпечатване

background image

Отпечатване

AirPrint

AirPrint ви дава възможност да отпечатвате безжично с принтер, който поддържа AirPrint.
Можете да отпечатвате от:

Mail - електронните съобщения и прикачените файлове, които могат да се прегледат в

Â

Quick Look
Photos и Camera - снимки

Â

Safari - web страниците, PDF документите и другите прикачени файлове, които могат да се

Â

прегледат в Quick Look
iBooks - PDF документи

Â

Maps - преглед на карта, показана на екрана

Â

Notes - бележка, която в момента преглеждате

Â

Други програми, достъпни от App Store, може също да поддържат AirPrint.

Принтерите, поддържащи AirPrint, не изискват настройка, а само трябва да ги свържете към
една и съща Wi-Fi мрежа с iPhone. Повече информация можете да намерите на адрес
support.apple.com/kb/HT4356.

30

Глава 3

Основни функции

background image

Отпечатване на документ

AirPrint използва Wi-Fi мрежа, за да изпраща безжично документи за отпечатване към
принтера. iPhone и принтерът трябва да са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.
Отпечатване на документ Докоснете , или (в зависимост от програмата, която
използвате) и след това докоснете Print (Отпечатай). Изберете принтер и настройте опциите
на принтера, след което докоснете Print (Отпечатай).

Представяне на състоянието на
отпечатването

Щракнете двукратно бутон Начало и след това докоснете Print Center
(Център за печат).

Програмата Print Center (Център за печат) се появява като последно използваната програма,
когато се отпечатва документ. Символ върху програмата показва колко документа има за
отпечатване.

Ако отпечатвате повече от един документ, изберете документ, за да видите обобщена
информация за състоянието на печата.

Отказване на отпечатване

Двукратно щракнете бутон Начало , докоснете Print Center (Център за
печат), изберете документа (ако отпечатвате повече от един документ),
след което докоснете Cancel Printing (Откажи отпечатване).

Търсене

Можете да търсите в много програми на iPhone, включително Contacts (Контакти),
Mail, Calendar (Календар), Music (Музика), Messages (Съобщения), Notes (Бележки) и
Reminders (Напомняне). Можете да търсите в отделна програма или във всички програми
едновременно.