iPhone - Въвеждане на текст

background image

Въвеждане на текст

Използвайте клавиатурата, за да въведете текст. Клавиатурата поправя правописни грешки,
предлага какво да въведете и се учи, докато я използвате. В зависимост от програмата, която
използвате, интелигентната клавиатура може да предлага корекции, докато въвеждате текст,
за да предотврати въвеждането на грешни думи.
Въвеждане на текст: Докоснете поле за текст, за да се появи клавиатурата, след което я
докоснете.

Докато пишете, всяка буква се появява над вашия пръст. Ако сте докоснали грешен клавиш,
можете да плъзнете пръста си към правилния клавиш. Буквата не се въвежда, докато не
вдигнете пръста си от клавиша.

Изтриване на предишния символ Докоснете

.

Въвеждане на главни букви

Докоснете клавиша Shift , преди да докоснете буквата. Освен това
можете да докоснете и задържите клавиша Shift и след това да плъзнете
с пръст до буквата.

Бързо въвеждане на точка и
интервал

Докоснете двукратно клавиша интервал. За да включите или изключите
тази функция, отидете в Settings > General > Keyboard (Настройки >
Основни > Клавиатура).

Използване на автоматично
поправяне, за да въведете „’ll”

Въведете „lll”. Например, въведете „youlll”, за да получите „you’ll”.

26

Глава 3

Основни функции

background image

Активиране на режим Главни
букви

Докоснете двукратно клавиша Shift . Отново докоснете клавиша
Shift, за да изключите режим Главни букви. Можете да включите или
изключите тази функция от Settings > General > Keyboard (Настройки >
Основни > Клавиатура).

Въвеждане на цифри,
пунктуация, символи

Докоснете клавиша за цифри

. Докоснете клавиша за символи

, за

да се представят допълнителни знаци и символи.

Настройване на параметри за
въвеждане

Отидете в Settings > General > Keyboard.(Настройки > Основни >
Клавиатура).

За да въведете алтернативен

символ, докоснете и задръжте

клавиш, след което плъзнете,

за да изберете една от опциите.

Автоматично поправяне и проверка на правописа

При много езици iPhone автоматично поправя сгрешените думи и прави предложения,
докато въвеждате. Когато iPhone предложи дума, можете да приемете предложението, без да
прекъсвате въвеждането.

Забележка: Списък с поддържаните езици можете да видите на адрес www.apple.com/
iphone/specs.html.

Предложена дума

Приемане на предложение: Въведете интервал, препинателен знак или нов ред.
Отхвърляне на предложение: Докоснете „x“.
Всеки път, когато отхвърлите предложение за една и съща дума, става по-вероятно iPhone да
приеме думата.

Освен това iPhone може да подчертава въведените от вас думи, които може да са с
неправилен правопис.

Замяна на сгрешена дума

Докоснете дума и след това докоснете една от алтернативните
корекции.
Ако думата, която искате, не се появи, просто я въведете отново.

Включване и изключване на
автоматичното поправяне или на
проверката на правописа

Отидете в Settings > General > Keyboard.(Настройки > Основни >
Клавиатура).

27

Глава 3

Основни функции

background image

Бързи клавиши и персонален речник

Бързите клавиши ви дават възможност с помощта на въвеждането само на няколко символа
да напишете по-дълга дума или фраза. Разширеният текст се появява всеки път, когато
въвеждате бързите клавиши. Например бързият клавиш “omw” е съкращение на “On my way!”
Създаване на бърз клавиш: Отидете в Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни
> Клавиатура), след което докоснете Add New Shortcut (Добави нови бързи клавиши).
Добавяне на дума или фраза в персоналния речник, така че iPhone да не я поправя или
заменя:
Създайте бързия клавиш, но оставете полето за бързия клавиш празно.

Редактиране на бърз клавиш

Отидете в Settings > Keyboard (Настройки > Клавиатура) и докоснете
бързия клавиш.

Редактиране на текст

Сензорният екран улеснява променянето на вече въведен текст. С помощта на представената
на екрана лупа можете да позиционирате курсора точно там, където искате. Маркерите
отстрани ви позволяват бързо да избирате по-голяма или по-малка част от текста. Освен това
можете да отрязвате, копирате и поставяте текст и снимки в същата програма или в други
програми.
Позициониране на курсора: Докоснете и задръжте, за да се появи лупа, след това изтеглете
до мястото на вмъкване.

Маркиране на текст: Докоснете курсора, за да се представят бутоните за избор.

Можете да изберете дума с помощта на двукратно докосване. В документи, които са
разрешени само за четене, като web страници или получени писма, докоснете и задръжте, за
да изберете дума. Изтеглете маркерите, за да изберете по-голяма или по-малка част от текста.

28

Глава 3

Основни функции

background image

Отрязване или копиране на текст Маркирайте текст и след това докоснете Cut (Отрежи) или Copy

(Копирай).

Вмъкване на текст

Докоснете курсора и след това докоснете Paste (Вмъкни). Ще се вмъкне
последният текст, който е копиран или отрязан. Освен това можете да
маркирате текст и да докоснете Paste (Вмъкни), за да го замените.

Отменяне на последната
промяна

Разклатете iPhone и докоснете Undo (Отмени).

Форматиране на текста да
е удебелен, наклонен или
подчертан

Когато е достъпно, докоснете и след това докоснете B/I/U (Удебелен/
Наклонен/Подчертан).

Намиране на определение на
дума

Когато е достъпно, докоснете и след това докоснете Define
(Определение).

Преглед на алтернативни думи

Когато е достъпно, докоснете Suggest (Предложи) и след това докоснете
една от думите.

Клавиатурни подредби

Можете да използвате Settings (Настройки), за да определите клавиатурните подредби за
софтуерни и хардуерни клавиатури. Възможните подредби зависят от езика на клавиатурата.
Избор на клавиатурна подредба: Отидете в Settings > General > Keyboard > International
Keyboards (Настройки > Основни > Клавиатура> Международни клавиатури) и след това
изберете клавиатура.
За всеки език можете да изберете отделно екранна софтуерна клавиатурна подредба и
външна клавиатурна подредба. Софтуерната клавиатурна подредба определя подредбата на
клавиатурата на екрана на iPhone. Хардуерната клавиатурна подредба определя подредбата
за безжичната клавиатура на Apple, която е свързана с iPhone.

Използване на безжична клавиатура на Apple

Можете да използвате безжична клавиатура на Apple (предлага се отделно), за да въвеждате
текст на iPhone. Безжичната клавиатура на Apple се свързва чрез Bluetooth. Вижте „Свързване
в двойка на Bluetooth устройство и iPhone” на стр. 37.

След като веднъж клавиатурата е свързана в двойка с iPhone, той се свърза с нея всеки
път, когато са в обхват (до 30 фута). Можете да разберете, че клавиатурата е свързана,
ако екранната клавиатура не се появява, когато докоснете в текстово поле. За да спестите
батерия, изключете или прекъснете връзката с клавиатурата, когато не я използвате.