iPhone - Батерия

background image

Батерия

iPhone има вградена акумулаторна батерия.

Зареждане на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важна информация за безопасност при зареждане на iPhone прочетете

в Ръководство на продукта на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

38

Глава 3

Основни функции

background image

Иконката на батерията в горния десен ъгъл на екрана показва състоянието на зареждане на
батерията. Освен това състоянието на батерията може да се представя в проценти. Отидете
в Settings > General > Usage (Настройки > Основни > Употреба) и включете настройката под
Battery Usage (Употреба на батерия).

Зарежда се

Зареден

Зареждане на батерията: Свържете iPhone към електрически контакт с помощта на
включения в пакета кабел Dock Connector към USB и USB захранващ адаптер.

Забележка: Свързването на iPhone към електрически контакт може да стартира записване
на резервно копие в iCloud или безжично синхронизиране с iTunes. Вижте „Създаване на
резервно копие на iPhone” на стр. 199 и „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.
Зареждане на батерията и синхронизиране на iPhone: Свържете iPhone към компютър
с помощта на включения в пакета кабел Dock Connector към USB. Освен това можете да
свържете iPhone към компютър с помощта на включения в пакета кабел и поставка Dock,
която се предлага отделно.
Можете да свържете iPhone към клавиатурата, ако тя има порт USB 2.0 с висока мощност. В
противен случай можете да го свързвате само към порт USB 2.0 на компютъра.

Важно:

Батерията на iPhone може да се изтощи, вместо да се зареди, ако iPhone е свързан

към компютър, който е изключен или се намира в спящ режим или в режим на изчакване.

Зареждането на батерията може да отнеме по-дълго време, ако по същото време
синхронизирате с компютъра или използвате iPhone.

39

Глава 3

Основни функции

background image

Важно:

Ако батерията на iPhone е силно изтощена, може да се появи някое от следните

изображения, които показват, че трябва да заредите iPhone поне десет минути, преди да
можете да го използвате. Ако батерията на iPhone е изключително изтощена, екранът може
да е празен за около две минути, преди да се появи едно от изображенията за изтощена
батерия.

или

Максимално удължаване живота на батерията

iPhone използва литиево-йонна батерия. За да научите повече как да увеличите максимално
живота на батерията на iPhone, посетете www.apple.com/batteries.

Смяна на батерия

Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на презареждане и може да се
наложи замяна. Батерията на iPhone не може да се смени от потребител - може да се смени
само в оторизиран сервиз. За повече информация посетете www.apple.com/bg/batteries/
replacements.html.