iPhone - Търсене на посока

background image

Търсене на посока

Показване на посоката, в която е насочен iPhone: Поставете iPhone хоризонтално спрямо
земята. Текущата посока се появява най-отгоре на екрана, а текущото местоположение в
долната част на екрана.

Превключване между истински и
магнитен север

Докоснете .