iPhone - Настройване на таймер за спящ режим

background image

Можете да настроите iPhone да спре да възпроизвежда музика и видео след определено
време.
Настройване на таймер за спящ режим: От програмата Clock докоснете Timer (Таймер) и
след това нагласете часа и минутите. За да включите таймера, докоснете When Timer Ends (В
края на таймера), изберете Sleep iPod (Спящ режим на iPod), докоснете Set (Определи), след
това докоснете Start (Старт).
Когато изтече времето на таймера, iPhone спира възпроизвеждането на музика и видео,
затваря всички останали отворени програми и се заключва.