iPhone - Възпроизвеждане на видео клип

background image

Възпроизвеждане на видео клип

Възпроизвеждане на видео: Докоснете видео клипа.

Докоснете

видеото, за

да се

покажат

или скрият

бутоните за

управление.

Гледайте

видео на

телевизора

с помощта

на Apple TV.

Изтеглете, за да преминете

напред или назад.

Изберете

глава.

Изтеглете, за да

промените звука.

Коли 2 достъпно е в iTunes. Коли 2 © Disney/Pixar.

Показване и скриване на
бутоните за управление

Докато видеото се възпроизвежда, докоснете екрана.

Настройване силата на звука

Изтеглете плъзгача за звука или използвайте бутоните за управление на
звука отстрани на iPhone или бутоните за звука на слушалките на iPhone.

Променяне размера на видео, за
да запълни екрана или за да се
вмести в екрана

Докоснете

или

. Или докоснете двукратно видео клипа.

Пауза или обновяване на
възпроизвеждане

Докоснете или или натиснете средния бутон на слушалките на
iPhone.

142

background image

Започване на
възпроизвеждането отначало

Ако видео клипът съдържа глави, изтеглете плъзгача най-вляво по
навигационната скала. Ако няма глави, докоснете . Ако сте преди
петата секунда от видеото, ще се отвори предишното видео от
библиотеката.

Преминаване към определена
глава (ако има такива)

Докоснете , след което изберете глава.

Преминаване към следваща
глава (ако има такива)

Докоснете или натиснете два пъти бързо средния бутон на
слушалките на iPhone.

Преминаване към предишна
глава (ако има такива)

Докоснете или натиснете три пъти бързо средния бутон на
слушалките на iPhone. Ако сте преди петата секунда от видеото, ще се
отвори предишното видео от библиотеката.

Бързо превъртане назад или
напред

Докоснете и задръжте или .

Спиране на видео клип

Докоснете Done (Готово).

Избор на друг език на дублажа
(ако е наличен)

Докоснете и след това изберете език от списъка Audio (Звук).

Показване или скриване на
субтитри (ако са налични)

Докоснете и след това изберете език или го изключете от списъка
Subtitles (Субтитри).

Показване или скриване на
надписи (ако са налични)

Отидете в Settings > Video (Настройки > Видео).