iPhone - Регистрации и настройки на контакти

background image

Регистрации и настройки на контакти

Можете да добавите регистрации за контакти и да променяте начина на сортиране и
представяне на имената на контактите.
Добавяне на регистрация за контакти: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars
(Настройки > Mail, контакти, календари) и докоснете Add Account (Добави регистрация).

За да промените настройките за контакти, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars
(Настройки > Mail, контакти, календари) и настройте следните опции:

Определяне как да се сортират
контактите

Докоснете Sort Order (Сортиране), за да изберете сортиране по име или
по фамилия.

Определяне как да се представят
контактите

Докоснете Display Order (Ред на представяне) и изберете дали да се
представят по име или по фамилия.

Импортиране на контакти от SIM-
карта

Докоснете Import SIM Contacts (Импортирай контакти от SIM карта).

140

Глава 24

Contacts (Контакти)

background image

Настройване на карта My Info
(Информация за мен)

Докоснете My Info (Информация за мен) и изберете картата за контакт с
вашето име и информация от списъка.
Картата My Info (Информация за мен) се използва от Siri и други
програми. Използвайте полетата за хората, които са свързани с вас, за
да определите взаимоотношенията, които искате да са известни на Siri,
така че да можете да задавате команди като „call my sister“ (обади се на
сестра ми).

Определяне на регистрация за
контакти по подразбиране

Докоснете Default Account (Регистрация по подразбиране) и след това
изберете регистрация. Тук се запазват новите контакти, които създавате,
без да определяте някаква регистрация.

Поддържане на актуална
версия на контактите на вашите
iOS устройства и компютри с
помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете
Contacts (Контакти). Вижте „iCloud” на стр. 18.

141

Глава 24

Contacts (Контакти)