iPhone - Добавяне и редактиране на контакти

background image

Добавяне и редактиране на контакти

Добавяне на контакт в iPhone: Докоснете Contacts (Контакти) и докоснете . Ако не се
вижда, проверете дали не преглеждате списък с контакти от LDAP, CalDAV или GAL.

Изтриване на контакт

В Contacts (Контакти) изберете контакт, след което докоснете Edit
(Редактирай). Преминете надолу и докоснете Delete Contact (Изтрий
контакт).

Въвеждане на контакт с
клавиатурата с цифри

Докоснете Keypad (Клавиатура), въведете номера и след това докоснете

. Докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или докоснете

Add to Existing Contact (Добави към съществуващ) и изберете контакт.

Въвеждане на кратка (две-
секундна) пауза в телефонен
номер

Докоснете

и след това докоснете Pause (Пауза). Телефонната

система може да изисква една или повече паузи в телефонния номер.
Например - преди избирането на вътрешен номер. Всяка пауза се
появява като запетайка, когато номерът се запише.

Въвеждане на неограничена
пауза в телефонен номер

Докоснете

и след това докоснете Wait (Изчакване). При записване

на номера неограничената пауза се появява като точка и запетайка.
Когато iPhone стигне до точка и запетайка при набиране на телефон,
изчаква да докоснете Dial (Набери), за да продължи.

Добавяне на номер от
последните входящи повиквания
към контакти

Докоснете Recents (Последни) и докоснете

до номера. После

докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или докоснете Add
to Existing Contact (Добави към съществуващ) и изберете контакт.

Редактиране на информация за контакт: Изберете контакт, след това докоснете Edit
(Редактирай).

Добавяне на ново поле

Докоснете

Add Field (Добави поле).

Добавете потребителското име
вTwitter в контакт

Докоснете

Add Field (Добави поле) и след това докоснете Twitter.

Промяна на етикета на полето

Докоснете етикета и изберете някой друг. За да добавите нов етикет,
превъртете до края на списъка и докоснете Add Custom Label (Добави
нов етикет).

139

Глава 24

Contacts (Контакти)

background image

Промяна на тона или текста за
звънене за контакт

Докоснете полето на тона или текста за звънене и изберете нов звук.
Тона за звънене по подразбиране се определя в Settings > Sounds
(Настройки > Звук).

Изтриване на елемент

Докоснете

и след това докоснете Delete (Изтрий).

Добавяне на снимка към контакт Докоснете Add Photo (Добави снимка) или докоснете съществуваща

снимка. Можете да направите снимка с камерата или да използвате
съществуваща.
За да импортирате снимки от профилите на контактите в Twitter, отидете
в Settings > Twitter (Настройки > Twitter). Влезте във вашата регистрация
в Twitter и след това докоснете Update Contacts (Обнови контакти).