iPhone - Настройки Store

background image

Настройки Store

Използвайте настройките Store, за да влезете с идентификатор Apple ID, да създадете
нов или да редактирате съществуващ идентификатор Apple ID. Ако имате повече от един
идентификатор Apple ID, можете да използвате настройките Store, за да излезете от една
регистрация и да влезете с друга. По подразбиране идентификаторът Apple ID, който се
появява в настройките Store, е този, който е бил активен, когато сте синхронизирали iPhone с
вашия компютър.

За общите условия на iTunes Store отидете на страница www.apple.com/legal/itunes/ww/.
Влизане с идентификатор Apple ID: Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин),
докоснете Sign In (Вход), след това докоснете Use Existing Apple ID (Използвай съществуващ
Apple ID) и въведете вашия идентификатор Apple ID и парола.

Преглеждане и редактиране на
информация за регистрация

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете вашия
идентификатор Apple ID и след това докоснете View Apple ID (Покажи
Apple ID). Докоснете елемент, за да го редактирате. За да промените
паролата за вашата регистрация, докоснете полето Apple ID.

Влизане като се използва друг
идентификатор Apple ID

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете вашата
регистрация и след това докоснете Sign Out (Изход).

Създаване на нов идентификатор
Apple ID

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), докоснете Sign In
(Вход), след това докоснете Create New Apple ID (Създай нов Apple ID) и
следвайте инструкциите на екрана.

Автоматично изтегляне на
покупки

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете
видовете покупки, като музика или книги, които искате автоматично да
се изтеглят на iPhone. Също така можете да изключите автоматичното
обновяване на програмите за Newsstand (Преса).

Изтегляне на покупки, като
използвате мобилната мрежа

Отидете в General > Store (Основни > Магазин) и след това включете
или изключете опцията Cellular Data (Мобилна мрежа за данни).
При изтеглянето на покупки през мобилната мрежа може да се
начисляват такси от вашия оператор. Програмите за Newsstand (Преса)
се обновяват само когато iPhone е свързан в Wi-Fi мрежа. Вижте
глава 22, „Newsstand (Преса),” на стр. 133.

137

Глава 23

App Store